TEST!

HUR BRA ÄR DU PÅ ATT NÅ DINA MÅL?

Women's Health & Wellness - - Coach -

Gör vårt test och se vad du be­hö­ver för­änd­ra.

1

Har du nå­gon plan för hur du ska han­te­ra van­li­ga hin­der? Om du till ex­em­pel har som mål att gå till gym­met ef­ter job­bet kan ett hin­der va­ra att du är hung­rig.

A Japp, jag har en spe­ci­fik back up-plan.

B Jag har en plan men den är gans­ka vag.

C Jag har ing­en plan och inga idéer som jag tror skul­le fun­ge­ra.

2

Hur med­ve­ten är du om vil­ka stra­te­gi­er som fun­kar el­ler in­te fun­kar för att du ska hål­la dig till ett mål? A

Jag vet ex­akt vad som fun­kar för mig. Till ex­em­pel att jag ska ge plats åt mi­na mål i min ka­len­der, ba­ra hål­la mig till re­a­lis­tis­ka mål och sät­ta många del­mål.

B Jag vet vad som fun­ge­rar för mig, men jag an­vän­der mig än­då in­te av de stra­te­gi­er­na.

C Jag har ing­en aning alls.

3

Om du ti­di­ga­re har miss­lyc­kats med att full­föl­ja ett upp­satt mål, har du nå­gon plan för att kom­ma över de fak­to­rer som hind­ra­de dig då? A

Ja, och det är en plan som jag tror på. B Typ. C Nej, och min plan är pre­cis samma som den som in­te fun­ka­de för­ra gång­en.

4

Sät­ter du för sto­ra hälso­mål i för­hål­lan­de till res­ten av li­vet?

A Nej, jag har en bra ba­lans mel­lan mi­na häl­so­am­bi­tio­ner och job­bet och mi­na relationer.

B Li­te grand. Jag ger an­tag­li­gen upp vad gäl­ler någ­ra av mi­na mål, men hål­ler fast vid and­ra.

C Mi­na mål är vet­ti­ga. För en Os-id­rot­ta­re…

5

Har du många oli­ka hälso­mål sam­ti­digt? Om ja, vet du vil­ka du vill pri­o­ri­te­ra? A

Nej, jag rik­tar in mig på någ­ra styc­ken. B Ja, jag har rätt många, och det är klu­rigt för mig att ve­ta vil­ka mål jag ska sat­sa på. C Vad­då många mål? Kan man ha för många?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.