STYR UPP FLAS­KAN

Att väl­ja mer na­tur­lig hud- och hår­vård på­ver­kar in­te ba­ra din egen häl­sa ut­an även mil­jön. Och tänk på att ut­si­dan ock­så räk­nas. Här är de bäs­ta, mest håll­ba­ra al­ter­na­ti­ven.

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

Plast

Plast är lätt, vil­ket be­tyd e ratt­kol­di­ox­id­ut­släp­pen blir mind­re un­der frakt än med tyng­re ma­te­ri­al. Kol­la ef­ter­flas­kor gjor­da av an­ting­en pol y eten ter e fta­lat (PET) el­ler po­ly­pro­pen (PP) som är två ofar­li­ga plas­ter. Plas­ten ska ock­så va­ra fri från det hor­mon­stö­ran­de bis­fe­nol A. Det är en bra start.

På­fyll­ba­ra

Ja, det sä­ger sig ju självt. Om man har en flas­ka som kan gå två, tre el­ler fle­ra varv och som man ba­ra fyl­ler på när den är tom är top­pen! Hand­tvål är ett bra förs­ta­steg ef­tersom det of­ta finns re­fill­på­sar.

Glas

I te­o­rin kan mil­jö­hjäl­ten glas an­vän­das om och om igen i evig­het, men i prak­ti­ken är det svå­ra­re. Fram­för allt hand­lar det om gla­sets tunga vikt vil­ket gör det till en rik­tig mil­jö­bov när det ska trans­por­te­ras. Små­flas­kor som par­fym fun­kar el­ler lo­kalt pro­du­ce­ra­de pro­duk­ter som in­te trans­por­te­ras så långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.