PRENUMERERA PÅ RUN­NER’S WORLD!

Nu är det än­nu enkla­re och bil­li­ga­re att prenumerera på Run­ner’s World, Sve­ri­ges störs­ta och bäs­ta lö­par­tid­ning!

Women's Health & Wellness - - Ekoplock -

EN­KELT!

Prenumerera med au­to­pay* – du be­ta­lar ba­ra per num­mer och du slip­per hål­la re­da på fak­tu­ror, be­tal­ning­en sker au­to­ma­tiskt.

BIL­LIGT!

Du be­ta­lar ba­ra 59 kro­nor per num­mer, istäl­let för 79,50 kr. På ett år spa­rar du 225 kro­nor jäm­fört med lös­num­mer­pri­set.

BE­KVÄMT!

Du ris­ke­rar in­te att mis­sa nå­got num­mer, och du får all­tid tid­ning­en di­rekt hem i brev­lå­dan – in­nan den kom­mer ut i bu­tik.

TRYGGT!

Du be­hö­ver in­te läg­ga ut peng­ar för ett helt års pre­nu­me­ra­tion i ta­get – du kan dess­utom av­slu­ta din pre­nu­me­ra­tion när som helst.

FÖRMÅNLIGT!

Som pre­nu­me­rant får du ta del av för­mån­li­ga, ex­klu­si­va er­bju­dan­den från Run­ner’s World och vå­ra part­ners – fö­re al­la and­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.