ÄT DIG LYCK­LIG!

Ja, du kan fak­tiskt äta dig gla­da­re, me­nar fors­ka­re.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - TEXT: MIN­NA TUNBERGER FO­TO: THINKSTOCK

De se­nas­te åren har äm­net mo­tion kopp­lat till psy­kisk häl­sa va­rit hett. Det är ve­ten­skap­ligt be­vi­sat se­dan många år att vi be­hö­ver rö­ra på oss för att må bra, och in­te minst har vi på Wo­men’s He­alth skri­vit spalt­met­rar om det här sam­ban­det. Men nu, på se­na­re tid, har det ock­så fram­kom­mit att kos­ten har stör­re be­ty­del­se för hjär­nan än man ti­di­ga­re trott. Fors­ka­re in­om äm­net nut­ri­tions­psy­ki­a­tri kon­sta­te­rar att hjär­nan in­te är fri­kopp­lad från res­ten av krop­pen, den på­ver­kas pre­cis som övri­ga or­gan av vår väs­ter­länds­ka, många gång­er osun­da kost­håll­ning.

Det är allt­så in­te ba­ra stil­la­sit­tan­det och stres­sen i det väs­ter­länds­ka sam­häl­let som skul­le på­ver­ka vå­ra hjär­nor och gö­ra oss olyck­li­ga­re. Ut­an även all raf­fi­ne­rad och pro­ces­sad mat vi äter.

Pris­be­lön­ta ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Hen­rik Ennart har in­tres­se­rat sig för det här äm­net och har djup­dykt i det se­dan tidiga 2 000-ta­let. Det har un­der åren re­sul­te­rat i många upp­märk­sam­ma­de ar­tik­lar i Svens­ka Dag­bla­det, där han ar­be­tar till var­dags, men nu även i boken Hap­py Food – om hur mat och lyc­ka häng­er ihop, som kom­mer ut nu i oktober. Den hand­lar om hur man kan äta sig gla­da­re och till och med fri från de­pres­sion. Dess­utom har stjärnkoc­ken Niklas Ek­stedt knå­pat ihop re­cept som går i lin­je med den all­ra se­nas­te forsk­ning­en.

DE VI­TA BO­VAR­NA

Vi träf­far Hen­rik Ennart på an­ri­ka kafét Ve­te­kat­ten mitt i Stock­holm, ett sten­kast från re­dak­tio­nen på Svens­ka Dag­bla­det. Här suk­tas vi av bak­verk i långa ra­der, men vi nö­jer oss med att be­stäl­la varsin kopp kaf­fe, det bär lik­som emot att tryc­ka i sig en sock­rig bul­le när vi ska pra­ta om just sam­ban­det kost och psy­kiskt välmående. Där ve­te­mjö­let och sock­ret är två av de störs­ta bo­var­na. Fak­tum är, be­rät­tar Hen­rik Ennart, att det se­na­re är starkt för­knip­pat med de­pres­sion.

– Ba­ra nu för ett par må­na­der se­dan, me­dan jag skrev den här boken, rap­por­te­ra­de två oli­ka

fors­kar­lag för förs­ta gång­en om en di­rekt kopp­ling mel­lan soc­ker och de­pres­sion. Risken att drab­bas öka­de dramatiskt om man äter mer än 60 gram soc­ker per dag. Det mot­sva­rar 20 soc­ker­bi­tar, en halv li­ter läsk el­ler ett hek­to lös­go­dis. Och då ska man in­te glöm­ma allt dolt soc­ker som man får i sig i fär­dig­mat. I dag äter var tred­je svensk mer än 60 gram till­satt soc­ker per dag! sä­ger han.

Un­der det se­nas­te de­cen­ni­et har Hen­rik Ennart rest runt i värl­den för att in­ter­vjua en rad­fors­ka­re in­om n ut r i tio n s psy­ki­a­tri. Han har ta­git del av många ob­ser­va­tions­stu­di­er som vi­sar hur Me­del­havs­kost, men även ja­pansk och norsk skan­di­na­visk kost med myc­ket låg­pro­ces­sad mat som grön­sa­ker, full­korn, kött och fisk skul­le kun­na mins­ka risken för de­pres­sion och ång­est. Bland an­nat har han be­sökt de mest fram­stå­en­de fors­kar­na i äm­net på De­a­kin-uni­ver­si­te­tet i Mel­bour­ne, Austra­li­en. De har ti­di­ga­re vi­sat att hjär­nan krym­per av skräp­mat. Och i ja­nu­a­ri i år fär­dig­ställ­des re­sul­ta­ten från den förs­ta för­söks­stu­die som nå­gon­sin gjorts en­bart för att se om det går att be­hand­la svår de­pres­sion med mat. Un­der 12 vec­kor lät fors­kar­na 56 för­söks­per­so­ner äta ett slags va­ri­ant av Me­del­havs­kost, med mind­re kött än vad som bru­kar in­gå och mer ve­ge­ta­bi­li­er med myc­ket grö­na blad­grön­sa­ker, bö­nor, full­korn, frukt och oliv­ol­ja. Det vi­sa­de på en ena­stå­en­de ef­fekt.

– En tred­je­del upp­lev­de sto­ra för­bätt­ring­ar! Och det är un­ge­fär li­ka stor an­del som mår bätt­re av me­di­ci­ne­ring. Man såg ock­så att ma­ten ha­de än­nu stör­re be­ty­del­se för dem som ha­de li­te lind­ri­ga­re be­svär, sä­ger Hen­rik Ennart.

BOOSTA BAKTERIERNA

I Hap­py Food be­skri­ver han hur fors­kar­na bör­jar hit­ta en del av för­kla­ring­en i det glöd­he­ta äm­net tarm­flo­ran. När vi äter mind­re grön­sa­ker, full­korn och balj­väx­ter och be­tyd­ligt mer soc­ker än vi gjor­de förr, ut­ar­mas vå­ra tarm­flo­ror. Vil­ket är för­ödan­de, me­nar Hen­rik Ennart, ef­tersom bakterierna är av­gö­ran­de för vårt im­mun­för­svar.

– Fors­kar­na me­nar att an­ta­let ar­ter tarm­bak­te­ri­er som le­ver i tar­men är ett av de säk­ras­te kän­ne­teck­nen på god el­ler då­lig häl­sa. Näs­tan varen­da sjuk­dom, så­väl men­ta­la som fy­sis­ka, är sam­man­kopp­lat med en låg artri­ke­dom i tar­men.

Tarm­bak­te­ri­er­na till­ver­kar näm­li­gen vik­ti­ga fett­sy­ror som mot­ver­kar in­flam­ma­tion och pro­du­ce­rar en stor del av de hor­mo­ner och sig­naläm­nen som styr pro­ces­ser i vå­ra hjär­nor och re­gle­rar käns­lor som lyc­ka, stress och hung­er, be­rät­tar han.

– Vi äter all­de­les för få och för pro­ces­sa­de rå­va­ror nu­för­ti­den. Som sak­nar re­si­stent stär­kel­se och and­ra vik­ti­ga fib­rer som når ner he­la vägen till grov­tar­men och blir mat åt tarm­bak­te­ri­er­na, så att de kan för­ö­ka sig.

– Tit­tar man på ur­be­folk­ning­ar runt om i värl­den så har de en långt myc­ket ri­ka­re tarm­flo­ra. Men så äter de ock­så myc­ket mer rot­fruk­ter och an­nan fi­ber­rik mat.

Så, vill du ha en va­ri­e­rad tarm­flo­ra gäl­ler det allt­så att äta all­si­digt och in­te ute­slu­ta vik­ti­ga livs­me­del. Di­e­ter, de kan var re­na mar­dröm­men för tar­men, an­ser Hen­rik Ennart:

– Ex­tre­ma Lchf-di­e­ter och an­nat där man fri­vil­ligt av­står från vik­ti­ga fib­rer kan för­stö­ra artri­ke­do­men i tar­men.

Den glu­ten­fria tren­den då, hur bra är den för vår tarm­flo­ra?

– Om du in­te tål glu­ten, det vill sä­ga li­der av ce­li­a­ki, mås­te du ju ute­slu­ta glu­ten, an­nars är det far­ligt. Men det gäl­ler att ve­ta vad du ska äta istäl­let för att få i dig bra med fib­rer. För många vik­ti­ga fib­rer för­svin­ner ju om man lå­ter bli pro­duk­ter med glu­ten i. Att ba­ra slu­ta äta glu­ten för att du tror att det är skad­ligt tror jag in­te på alls. Det kan ut­ar­ma tarm­flo­ran, och DET är skad­ligt!

Boken Hap­py­food – om hur mat och lyc­ka häng­er ihop av Niklas Ek­stedt och Hen­rik Ennart (Book­mark för­lag).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.