GRÖNT I VÅTT OCH TORRT

Vå­ra bäs­ta eko­de­o­do­ran­ter.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - AV: NI­NA JAKOBSON

Kan en na­tur­lig deo hål­la svet­ten stång­en? WH har tes­tat de grö­na al­ter­na­ti­ven för att se om de hål­ler torrt och lukt­fritt.

Har du ock­så hört att det är ett big no no att an­vän­da tra­di­tio­nell an­ti­per­spi­rant ef­tersom den in­ne­hål­ler alu­mi­ni­um­klo­rid som kan ge dig bröst­can­cer? Lugn, det finns inga ve­ten­skap­li­ga be­vis för att det skul­le va­ra skad­ligt för krop­pen.

– De stu­di­er som finns i dag har in­te kun­nat på­vi­sa någ­ra häl­so­ris­ker med alu­mi­ni­um, sä­ger Jo­se­fin Back­man, grupp­chef för kos­me­ti­kagrup­pen på Lä­ke­me­dels­ver­ket.

Men det kan ju än­då va­ra skönt att väl­ja grönt i arm­hålor­na. En eko­lo­gisk deo in­ne­hål­ler inga syn­te­tis­ka ke­mi­ka­li­er och till­sat­ser och är gjord på na­tur­li­ga och eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser.

– Tänk dock på att na­tur­li­ga och ete­ris­ka par­fy­m­ol­jor in­ne­hål­ler par­fymäm­nen som al­la är al­ler­ge­ner och höga hal­ter kan ge kon­tak­tal­ler­gi, sä­ger Jo­se­fin Back­man.

Här är WH:S fem grö­na fa­vo­ri­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.