ONANERA ME­RA!

Women's Health & Wellness - - P Kärlek & Sex -

12 pro­cent av svens­ka kvin­nor ona­ne­rar fle­ra gång­er i vec­kan, vi­sar en un­der­sök­ning från ti­di­ga­re i år. Att klitt­ra är in­te ba­ra bra för att upp­täc­ka den eg­na krop­pen ut­an ock­så för att or­gas­mer skic­kar ut mas­sor av må-bra-hor­mo­ner, till ex­em­pel smärt­stil­lan­de ox­y­to­cin. Vi nö­jer oss in­te hel­ler med att onanera hem­ma­vid, ut­an ock­så i bi­len, på bus­sar och på job­bet. Sam­ma un­der­sök­ning vi­sar ock­så att kvin­nor kan kom­ma li­ka fort som män, om de får skö­ta det själ­va.

Käl­la: RFSU

DIS­KRET NJUT­NING Från att ha skri­kit ”Här ska det klitt­ras!” har sex­lek­sa­ker gått till att bli små och dis­kre­ta. WH har valt ut si­na fa­vo­ri­ter som fun­kar li­ka bra i snip­pan som i hand­väs­kan och som du all­tid kan ha till hands om till­fäl­le ges.

Läpp­stifts­for­mad kli­to­ris­vi­bra­tor som finns i fle­ra fär­ger. Själ­va vi­bra­torn om­slu­ter kli­to­ris och sti­mu­le­rar med hjälp av luft­vå­gor. WOMANIZER 2 GO (1 599 kro­nor på pi­still.se)

HELLO KITTEN (330 kro­nor på afro­di­tesa­po­tek.se) ”Nä, det är ba­ra en av bar­nens lek­sa­ker som har ham­nat här i väs­kan.” Ja, el­ler hur. San­ning­en är att det är en söt kli­to­ris­vi­bra­tor som ga­ran­te­rat spin­ner dig till or­gasm.

VESPER (1 099 till 2 099 kro­nor på pi­still.se) Lyx­i­gas­te kli­to­ris­vi­bra­torn kan du dels an­vän­da som en syn­ner­li­gen ef­fek­tiv sex­lek­sak och dels som ett snyggt hals­band. Vesper finns i fle­ra ut­fö­ran­den, bland an­nat över­dra­gen med 24 ka­rats guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.