24 ibo­log­na 9:30 11:00

I Bologna kret­sar allt kring en en­da sak: mat! Men för att kun­na äta myc­ket mås­te du rö­ra på dig. Wo­men’s He­alth gui­dar dig till 24 aktiva tim­mar i Ita­li­ens mat­hu­vud­stad.

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh - Text & fo­to: Sa­ra Martins­son @vetro­bist­rot

Kol­lek­tivspa­na Nä­ra Fram Café lig­ger Bo­log­nas mest po­pu­lä­ra park­om­rå­de, Gi­ar­di­ni Marg­he­ri­ta. För­u­tom en stor, lö­par­vän­lig park finns här ock­så ett växt­hus som se­dan en tid till­ba­ka är hem för kol­lek­ti­vet Ki­lo­watt. Stro­sa en stund bland od­ling­ar­na, kol­la in den of­fent­li­ga kons­ten, el­ler ta en fi­ka på växt­hus­bist­ron Vetro (glas på ita­li­ens­ka). Un­der som­mar­kväl­lar­na tänds lam­por i he­la par­ken, och of­ta är här nå­gon form av underhållning, till ex­em­pel mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.