15:00

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Klätt­ra upp till him­me­len När du är mätt ef­ter lun­chen är du re­do för dagens and­ra fy­sis­ka ut­ma­ning. En av de mest ka­rak­tä­ris­tis­ka de­tal­jer­na i Bologna är tor­nen, kvar­le­vor från gam­la ti­ders fa­mil­je­fej­der där högst torn ock­så be­tyd­de högst status. Tor­re deg­li Asi­nel­li mä­ter 97,2 me­ter över ha­vet och er­bju­der en oö­ver­träff­lig ut­sikt över sta­den. Vyn är be­lö­ning­en ef­ter det tuf­fa ben­pass som är att klätt­ra upp­för de 498 trapp­ste­gen. Glöm in­te att ta med vat­ten­flas­kan!

FO­TO: ROB OO

Ut­sikt från Tor­re deg­li Asi­nel­li – ef­ter ba­ra 498 trapp­steg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.