NI SAMMANFATTAR TRENDERNA SÅ BRA!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Det bäs­ta med tid­ning­en Wo­men’s He­alth är al­la fi­na tips och råd! Jag hin­ner in­te lä­sa al­la häl­so­böc­ker och and­ra rap­por­ter som pub­li­ce­ras och då är det top­pen att få allt sam­man­fat­tat av er! Jag bru­kar ta fo­to med min mo­bil på de tips som pas­sar mig bäst, så att jag kan gå till­ba­ka och lä­sa. Jag bru­kar gö­ra sam­ma sak med re­cep­ten och trä­ningstip­sen. Då har jag dem all­tid på mig, i min mo­bil, och det finns ing­en ur­säkt för att in­te la­ga en god och nyt­tig mål­tid el­ler kö­ra ett trä­nings­pass ute i stu­gan på lan­det. Era re­cept är jät­te­bra med li­te ovan­li­ga och spän­nan­de in­gre­di­en­ser! Se­dan gil­lar jag att ni har så snyg­ga och välträ­na­de mo­del­ler på era om­slag, vil­ket pep­par mig jät­te­myc­ket. Skul­le gär­na se mer tips på pi­la­tes- och bäc­ken­bot­ten­trä­ning i tid­ning­en. /Ka­rin

SVAR: Tack för ditt mejl och all feed­back och tips, det är jät­te­vär­de­fullt för oss på re­dak­tio­nen att hö­ra vad ni lä­sa­re gil­lar och vad ni vill lä­sa mer el­ler mind­re av. Vil­ken top­penidé att fota fa­vo­ri­tre­por­ta­gen, då har man ju dem all­tid nä­ra till hands! Pi­la­tes- och bäc­ken­bot­ten­trä­ning var det länge se­dan vi ha­de i tid­ning­en, bra idé, den tar vi med oss! //Wh-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.