+

Women's Health & Wellness - - Wh Testar -

Upp­läg­get är en­kelt, an­ting­en spring­er man el­ler så kör man styr­ka med enk­la öv­ning­ar. Det går helt en­kelt att kö­ra slut på sig ut­an att ram­la. Dess­utom är dagens in­struk­tör Alex ex­em­pla­riskt duk­tigt på att ange hur myc­ket tid som är kvar för öv­ning­ar­na så att man he­la ti­den kan pres­sa dig.

Det går att en­kelt an­pas­sa be­last­ning­en ge­nom hant­lar­na du väl­jer och ge­nom att dra upp och ner has­tig­he­ten på ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.