FY­SISK

Du har va­rit up­pe i över en tim­me med kän­ner dig fort­fa­ran­de seg. Din kropp är som en sten och idén att åka till gym­met? Glöm den! Din kropp är slut. Så här får du ener­gi igen:

Women's Health & Wellness - - Coach -

ENERGITJUVEN DU ÅT FEL SORTS LUNCH

Du åt en mac­ka i far­ten när du skul­le till job­bet i mor­se. “Är det där­för jag är så trött nu på ef­ter­mid­da­gen?”. För fru­kosten är väl dagens vik­ti­gas­te mål? Nja, bil­den av fru­kosten hål­ler på att för­änd­ras, me­nar många kos­t­ex­per­ter. Den är en mål­tid som and­ra. Din ef­ter­mid­dags­trött­het be­ror tro­li­ga­re på att du har valt fel lunch, vil­ket gör att du nu är låg på ener­gi.

Ett bra tecken på att lun­chen in­te gav det du vil­le är om du re­dan ef­ter ett par tim­mar blir hung­rig el­ler söt­su­gen. En sal­lad som är fat­tig på pro­te­in och fett kom­mer att re­sul­te­ra i att du vill stoppa mun­nen full med cho­klad mitt på ef­ter­mid­da­gen.

LÖS­NING­EN ÄT VARMT OCH ALL­SI­DIGT

Det tål att upp­re­pas om och om igen: Att äta va­ri­e­rat, där var­je mål­tid in­ne­hål­ler pro­te­in, fett och kol­hyd­ra­ter med myc­ket grön­sa­ker kom­mer att gö­ra att du hål­ler dig mätt, slip­per dip­par i ener­gi­ni­vå­er­na och gör att söt­su­get hål­ler sig bor­ta. Och varm mat mät­tar bätt­re än kall så låt kal­la sal­la­der va­ra på be­hö­rigt av­stånd, åt­minsto­ne un­der de kal­la års­ti­der­na.

ENERGITJUVEN DU SO­VER IN­TE PÅ RÄTT SÄTT

Stoppa pres­sar­na! Om du in­te so­ver till­räck­ligt myc­ket kom­mer du att bli trött da­gen ef­ter. Ok, det är kanske up­pen­bart... Men det hand­lar in­te ba­ra om mäng­den sömn, ut­an om kva­li­te­ten (allt­så långa block av oav­bru­ten sömn). En stu­die i Mo­lecu­lar Me­ta­bo­lism vi­sar att även om det är nor­malt att vak­na till un­der nat­ten gör upp­vak­nan­de­na att in­su­l­in­re­si­ste­nen ökar. Det i sin tur ökar risken för att du da­gen ef­ter blir mer och mer su­gen på snab­ba kol­hyd­ra­ter. Japp, det är söt­sug vi snac­kar om.

LÖS­NING­EN MAG­NE­SIUM ÄR NYA JOHN BLUND

Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Edin­burgh och MRC La­bo­ra­to­ry for Mo­lecu­lar Bi­o­lo­gy i Cam­bridge upp­täck­te att mag­ne­sium kan hjäl­pa krop­pen att slip­pa vak­na på nät­ter­na. Om du äter 300 mg (via till­skott el­ler mat, till ex­em­pel blad­grön­sa­ker) per dag blir det lät­ta­re för krop­pen att få en hel natts ostörd sömn, me­nar fors­kar­na. Dröm sött!

ENERGITJUVEN DU SIT­TER FÖR MYC­KET

Här har du ett mo­ment 22: låt bli att trä­na och krop­pens fy­sis­ka ener­gi kom­mer att gå i bot­ten, vil­ket gör att du in­te kom­mer att or­ka att gå och trä­na. Norsk forsk­ning vi­sar att ener­gi­brist på grund av stil­la­sit­tan­de kos­tar över 500 mil­jar­der glo­balt var­je år. Att trä­na gör dig helt en­kelt mer pro­duk­tiv. Se till att rö­ra på dig var­je dag och trä­na hårt någ­ra da­gar i vec­kan för att pum­pa din kropp full av ny ener­gi som du kan an­vän­da på job­bet, hem­ma – och in­te minst på gym­met. En god cir­kel är ska­pad!

LÖS­NING­EN KÖR ETT EF­FEK­TIVT OCH KORT LUNCHPASS

För att mo­ta bort den där kloc­kan-3-trött­he­ten, ska du kö­ra di­na trä­nings­pass runt lunch. Kör ett 30-minuters-grup­pass på gym­men el­ler så kör du 30 mi­nu­ter själv. Har du ett vik­tigt mö­te och kän­ner att ener­gin bör­jar dip­pa? In­nan mö­tet bör­jar, ta någ­ra mi­nu­ter och kör 5 varv av 5 ben­böj, 5 upphopp och 5 arm­häv­ning­ar. Det kom­mer att ge krop­pen en or­dent­lig ener­gi­skjuts så att du slip­per sit­ta och gäs­pa in­för che­fen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.