Pig­ga podcasts

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex -

LIG­GA MED P3

Det här är en här­lig podd om sex och re­la­tio­ner, med Ma­ria Mauns­bach. Många oli­ka äm­nen tas upp och in­ter­vju­er och do­ku­men­tä­ra in­slag gör den­na podd bå­de ro­lig, in­tres­sant och lä­ro­rik.

SEX: TANTRA & KAMA SUTRA

En in­spi­re­ran­de podd med in­bjud­na gäs­ter där man som lyss­na­re får dju­pa­re kun­skap i tant­riskt sex. Man lär sig att ka­na­li­se­ra sin ero­tis­ka ener­gi och att ut­ö­va sex i nya po­si­tio­ner med hjälp av and­ning, me­di­ta­tion och med­ve­ten när­va­ro. Det över­gri­pan­de mant­rat är ”di­sco­ver how to ha­ve a lo­ve af­fair with li­fe”.

PARPODDEN

Följ pa­ret Ola och Lin­da Lus­tig som har va­rit till­sam­mans un­der tio år och som käm­par för att få ett till­freds­stäl­lan­de sex­liv. Hög igen­kän­nings­fak­tor och kon­kre­ta tips. Leds av ing­en mind­re än mig, Linn Heed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.