KOM IHÅG!

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex -

Al­la re­sul­tat, bå­de fy­sis­ka och men­ta­la, kom­mer av hårt ar­be­te. Det gäl­ler även sex­livet. Vill du ut­veck­las, fort­sät­ta att va­ra ny­fi­ken och få hjälp att kom­ma vi­da­re om du har kört fast – häm­ta idéer och kun­skap ut­i­från! Stag­na­tion och en pas­siv håll­ning le­der till ut­ar­man­de tristess i en re­la­tion. En kär­leks­re­la­tion som sö­ker djup be­hö­ver när­het och för­tro­lig­het. Öv­ning ger fär­dig­het och för­hopp­nings­vis mas­sa ro­li­ga även­tyr längs vägen! Det be­hö­ver var­ken va­ra dyrt el­ler gla­mou­röst för att få ef­fekt, ut­an det hand­lar om att ska­pa ut­rym­me för spon­tan kre­a­ti­vi­tet och di­a­log! //Kram Linn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.