LÅT DET BLOM­MA!

Women's Health & Wellness - - Sofias New York -

Det hetaste man kan gö­ra just nu är att gå en flo­rist­kurs”

Pre­cis som för många and­ra mar­ke­rar en bu­kett snitt­blom­mor bör­jan på min helg. Ti­di­ga­re bru­ka­de jag kö­pa vi­ta lil­jor, men nu fa­vo­ri­se­rar jag näs­tan all­tid blek­ro­sa, af­ri­kans­ka ro­sor. Ef­ter att jag snit­tat av en del av stjäl­kar­na pla­ce­rar jag ro­sor­na i oli­ka va­ser som jag stäl­ler ut på hand­fa­tet i bad­rum­met så­väl som på spi­selkran­sen i var­dags­rum­met. Det är in­te ba­ra mys­fak­torn jag är ute ef­ter, även piff­be­ho­vet till­freds­ställs.

Den se­nas­te ti­den har jag dock bör­jat kän­na att det in­te läng­re räc­ker med en sorts blom­ma. Jag vill in­te ba­ra va­ra hem­mak­re­a­tiv med mat, jag vill ska­pa in­tres­san­ta bu­ket­ter och äg­na tid åt att gö­ra mitt hem vack­ra­re med väx­ter.

Jag är långt ifrån en­sam, so­ci­a­la me­di­er sväm­mar över av hob­by­flo­ris­ter och det hetaste man kan gö­ra i New York just nu är att gå en flo­rist­kurs. Snitt­blomsod­la­ren Erin Ben­za­ke­in som har näs­tan en halv mil­jon föl­ja­re på Instagram an­ord­nar ex­em­pel­vis om­ta­la­de helg­kur­ser som bru­kar säl­jas slut på en mi­nut. Det kos­tar runt 20 000 kro­nor att gå kur­sen. Men ef­tersom dagens trend­med­vet­na är mer in­tres­se­ra­de av att lä­ra sig sa­ker och upp­le­va nå­got nytt än att shop­pa så kanske man kan se kur­sen som ett slags in­ve­ste­ring i sig själv.

Blom­mor­na märks in­te ba­ra hem­ma hos stil­med­vet­na, allt fler mo­de­hus och ar­tis­ter an­vän­der sig av väx­ter i sin mark­nads­fö­ring. Flo­ris­ter­na Put­nam & Put­nam är ex­em­pel­vis an­sva­ri­ga för att det kom­mer tul­pa­ner ur Guc­ci-skor. Me­dan Beyon­cé val­de en okänd flo­rist när hon vil­le in­for­me­ra he­la värl­den om att hon var gra­vid ge­nom att läg­ga ut en bild på sin gra­vid­mage fram­för en krans i kla­ra fär­ger.

Den här hös­ten kom­mer jag an­tag­li­gen var­ken hin­na el­ler ha råd med att gå en flo­rist­kurs, men jag kom­mer ga­ran­te­rat att bör­ja kö­pa fler sor­ters blom­mor. Håll ut­kik ef­ter kre­a­ti­va fre­dags­bu­ket­ter.

So­fia Hed­ström är WH:S ma­ra­ton­lö­pan­de mo­de­re­dak­tör. Hon är bo­satt i New York se­dan 9 år till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.