ETT REDIGT REDSKAP

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Re­jält rull, ener­gi­boost och topp­tip­sen till tom­ten.

Visst dof­tar mag­hju­let Tv-shop, men lugn. Det här lil­la red­ska­pet är fak­tiskt rik­tigt bra för att bli stark i he­la över­krop­pen. Du stäl­ler dig på knä med hän­der­na om­kring hju­lets hand­tag och hju­let rakt un­der ax­el­lin­jen. Krop­pen är spikrak. Se­dan rul­lar du sak­ta ut hju­let så långt du kan och föl­jer med så att tyng­den är kvar på hän­der­na. Du ska kun­na vän­da rö­rel­sen ock­så ut­an att först pe­ta bak med rum­pan. Du kom­mer att bli redigt trött i bröst, ax­lar, skuld­ror och mage. Iron gym, Speed abs, 349 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.