DIN FAVORITTRÄNING: HIIT

Women's Health & Wellness - - Träning -

Pro­ble­men: Många hopp och snab­ba ro­ta­tio­ner i högt tem­po och med li­te vi­la kan få din puls att ru­sa i höj­den, men ock­så le­da till slarv med tek­ni­ken. Om du dess­utom tän­ker på den ex­tra be­last­ning som ex­plo­si­va rö­rel­ser läg­ger på di­na le­der kan det le­da till in­sta­bi­li­tet i le­der­na och ge till ex­em­pel knäska­dor, ax­elska­dor och länd­ryggs­pro­blem. Din pre­hab­plan: För­be­red din kropp or­dent­ligt på den kom­man­de be­last­ning­en ge­nom att prep­pa krop­pen med de här öv­ning­ar­na fö­re pas­set. Ge­nom att fo­ku­se­ra på le­der­na så kan du pres­sa dig hår­da­re ut­an att ris­ke­ra fler ska­dor.

1 FOTLEDSSTRETCH

Stå nä­ra en vägg med ena fo­tens tår upp på väg­gen och hä­len på gol­vet och lätt böjt knä. Kliv fram mot väg­gen och till­ba­ka cir­ka 15 gång­er för att sträc­ka i va­den och fot­le­den. Gör se­dan sam­ma sak på and­ra si­dan.

2 HUKSITTANDE

Stå ax­el­brett isär med föt­ter­na och gå ner i en så djup knä­böj som du kan. Sätt arm­bå­gar­na på in­si­dan av knä­na och tryck dem ut­åt. Håll någ­ra se­kun­der, och ställ dig se­dan upp igen. Upp­re­pa 5 till 10 gång­er.

3 ENBENSFÄLLNING

Stå med ena knät böjt och mot­satt fot i luf­ten. Med ryg­gen rak, fäll höf­ten och sänk över­krop­pen sam­ti­digt som du lyf­ter det fria be­net bakom dig. Vänd rö­rel­sen och gör fem re­pe­ti­tio­ner. Upp­re­pa se­dan på and­ra si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.