6 Sam­la di­na fram­gång­ar

Women's Health & Wellness - - Coach -

En an­led­ning till att själv­bil­den skru­vas åt det ne­ga­ti­va hål­let är att vi läg­ger för stort fo­kus på sa­ker som in­te går bra. Toppre­sul­tat, å and­ra si­dan, är det mins­ta vi be­gär av oss själ­va. Att glöm­ma bort allt bra du har gjort på­ver­kar na­tur­ligt­vis vad du tän­ker om dig själv. Ska­pa där­för nå­got som på­min­ner dig om stort och smått som du har åstad­kom­mit hit­tills i li­vet. Du kan gö­ra ett col­lage, en lis­ta, sam­la fy­sis­ka sa­ker i en lå­da el­ler ska­pa en Pin­te­rest-si­da med sym­bo­ler för di­na sto­ra och små fram­gång­ar. Det kan hand­la om ut­ma­ning­ar som att fö­da barn, springa ett lopp el­ler att ta dig ur en job­big pe­ri­od. Till mer var­dag­li­ga sa­ker som att du lärt dig la­ga en ny maträtt el­ler att du ald­rig fått fort­kör­nings­bö­ter. Allt det­ta pas­sar i din sam­ling. Tit­ta på den of­ta och fyll på ef­ter hand för att hål­la din själv­bild i ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.