Ko­kos­ol­ja

Women's Health & Wellness - - Ekoplock -

Ko­kos­ol­ja är en fast ol­ja som smäl­ter vid cir­ka 25 gra­der. Den in­ne­hål­ler, för­u­tom vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler, ock­så laurinsy­ra som är bra för im­mun­för­sva­ret och kapryl­sy­ra som mot­ver­kar svam­pin­fek­tio­ner.

Ol­jan kan an­vän­das bå­de in­vär­tes och ut­vär­tes. Ut­vär­tes kan den an­vän­das till an­sik­te, kropp, hår samt för in­tim­vård.

Ko­kos­ol­ja har en ba­lan­se­ran­de ef­fekt på hu­den och kan an­vän­das av många oli­ka hud­ty­per.

Ol­jan kan även mins­ka in­flam­ma­tion i hu­den och är där­för bra vid hud­be­svär som pe­rio­ral der­ma­tit, ro­sa­cea, ak­ne, pso­ri­a­sis, ek­sem, svam­pin­fek­tio­ner mel­lan tår­na, i hår­bot­ten och un­der­li­vet. Den kan även an­vän­das som hå­rin­pack­ning, an­sikts­ol­ja för mo­gen hud med ryn­kor och som after sun-pro­dukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.