Kan jag få or­gasm när jag trä­nar?

Women's Health & Wellness - - Frågawh -

Jag är en tjej på 34 år som und­rar li­te om trä­ning och or­gasm. Jag har märkt att jag vid fle­ra till­fäl­len har va­rit nä­ra or­gasm när jag trä­nar på gym­met. När jag blir trött i be­nen och mjölk­sy­ran kom­mer, så känns det pre­cis som när or­gas­men är på väg att sköl­ja över en. Är det­ta nor­malt? Har än­nu in­te vå­gat ”gå he­la vägen” ef­tersom det känns pin­samt. /Sal­ly

Du be­skri­ver ett fe­no­men och ett till­stånd som jag vet att fle­ra kvin­nor har upp­levt. Det pra­tas in­te så of­ta om det här, men jag upp­le­ver att det är van­li­ga­re än vad vi tror. Många kvin­nor når just or­gasm när de spän­ner musk­ler­na på ett visst sätt, och själv­klart kan des­sa mus­kel­grup­per sti­mu­le­ras och ak­ti­ve­ras när vi trä­nar på gym­met. Skäms in­te över det­ta, ut­an tänk i stäl­let att din kropp är så fan­tas­tisk att den he­la ti­den vill ge­ne­re­ra skö­na upp­le­vel­ser och skän­ka dig njut­ning.

Se­dan är det klart att or­gasm och njut­ning är nå­got som de fles­ta vill upp­le­va pri­vat och med stor in­tegri­tet, så det kan va­ra klokt att nå kli­max hem­ma i stäl­let.

Linn Heed Sex­o­log, leg psy­ko­log och leg psy­ko­te­ra­peut, Wo­men’s He­alt­hs ex­pert på sex och relationer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.