Hej vikt-ba­lans!

Hör du till dem som har pro­vat di­et ef­ter di­et och gått upp ki­lo­na igen så fort du bör­jat äta som van­ligt? Slu­ta då ge­nast di­e­ta, det för­stör ba­ra din mätt­nads­käns­la, me­nar ny forsk­ning. Håll i stäl­let ap­ti­ten i jämn­vikt ge­nom att so­va mer, ut­hål­lig­hets­tr

Women's Health & Wellness - - Smart Mat - Text: Ro­isín Der­vish-o’ka­ne

Som man bäd­dar får man lig­ga.” ”Allt hän­der av en an­led­ning.” Ibland tror man ju att ta­le­sät­ten är på­kom­na ba­ra för att pi­ka en när man rå­kar lig­ga i sof­fan med en burk Ben & Jer­ry’s i ena han­den och en stor sked i den and­ra. ”Den som vill va­ra fin får li­da pin.” Det där sista dock ... Det är li­te spe­ci­ellt. Ett klas­siskt ta­le­sätt som dykt upp i sam­tal om ut­se­en­de se­dan mor­mors tid. Den som in­te kla­rar att till ex­em­pel gå ner i vikt har helt en­kelt in­te li­dit till­räck­ligt myc­ket pin. Led­sen, men det där stäm­mer fak­tiskt in­te läng­re. Tack va­re forsk­ning­en vet vi i dag så myc­ket mer om hur krop­pen fun­ge­rar. Och att ett li­tet hor­mon som kal­las lep­tin spe­lar en vik­tig roll för vil­ken siff­ra vå­gen vi­sar.

– Lep­tin är ett mätt­nads­hor­mon som pro­du­ce­ras i fett­vä­ven. Ju mer fett­väv vi har i krop­pen, desto mer lep­tin, sä­ger Jo­an­na Ud­dén, över­läka­re vid Obe­si­ta­s­cent­rum i Stock­holm, där över­vik­ti­ga be­hand­las bå­de me­di­cinskt och ki­rur­giskt.

Lep­ti­net re­gle­rar din ap­tit. Det ta­lar om när du är mätt och gör bäst i att ta ett steg bort från buffén. Ju mind­re lep­tin, desto svå­ra­re får du att kän­na om du är mätt. Du kan till och med bli mer hung­rig. Dess­utom, för­kla­rar Jo­an­na Ud­dén, kan din äm­nes­om­sätt­ning (det vill sä­ga has­tig­he­ten med vil­ken krop­pen an­vän­der fett som ener­gi) sjun­ka om du har lå­ga lep­tin­ni­vå­er, ef­tersom det sig­na­le­rar till hjär­nan att du har nä­rings­brist. Det här lå­ter ju bakvänt, som att män­ni­skor med över­vikt skul­le ve­ta pre­cis när de ska slu­ta äta. Men det är mer kom­plext än så:

– Över­vik­ti­ga, hos vil­ka lep­ti­net fun­ge­rar säm­re, är va­na vid höga ni­vå­er lep­tin. När de se­dan går ner i vikt och lep­ti­net sjun­ker tror krop­pen bå­de att den ska re­gle­ra ner äm­nes­om­sätt­ning­en och öka pro­duk­tio­nen av hung­er­hor­mo­ner.

PÅ STRIDSLINJEN

När du går ner i vikt kan din kropp helt en­kelt bör­ja käm­pa emot. Din hjär­na är pro­gram­me­rad att hål­la fast vid den vik­ti­ga fett­vä­ven, ef­tersom det är den som ta­lar om hur länge du kla­rar dig ut­an mat. Det­ta är en i grun­den livs­up­pe­hål­lan­de funk­tion. Men för den som vill för­lo­ra någ­ra ki­lon för häl­sans skull kan den för­stås kän­nas som nå­got som mest är till be­svär.

Zey­nab Mo­ham­med, 27-årig blog­ga­re från Lon­don, har all­tid käm­pat med vik­ten. När vå­gen vi­sa­de över 80 ki­lo be­stäm­de hon sig för att gö­ra nå­got åt sa­ken. Hon vil­le få snab­ba re­sul­tat och be­stäm­de sig för att bör­ja hop­pa över mål­ti­der:

– Jag viss­te att jag gjor­de fel. Men när jag

slu­ta­de äta rik­tig mat och bör­ja­de äta i prin­cip ba­ra frukt så gick jag ner näs­tan 10 ki­lo på två må­na­der, sä­ger hon.

När hon väl kört krop­pen i bot­ten, och fick kän­na kon­se­kven­ser­na av sin då­li­ga kost­håll­ning i form av ex­trem trött­het och hu­vud­värk, bör­ja­de Zey­nab äta smar­ta­re. Hon und­vek soc­ker, sat­sa­de på ma­gert pro­te­in och grön­sa­ker, och ett äpp­le el­ler någ­ra mand­lar till mel­lan­mål. Re­sul­ta­tet? På ett år gick hon upp var­ten­da ki­lo hon tap­pat un­der den in­ten­si­va di­et­pe­ri­o­den.

– Jag var hung­rig, för­vir­rad och arg på mig själv. Det kän­des som om jag in­te ha­de an­strängt mig till­räck­ligt, sä­ger hon.

En­do­kri­no­lo­gen Scott Isaacs har skri­vit boken The Lep­tin Boost Di­et. Han träf­far of­ta kvin­nor som Zey­nab på sin mot­tag­ning i At­lan­ta i USA. Han för­kla­rar att två oli­ka sa­ker hän­der när nå­gon först för­lo­rar vikt snabbt, och se­dan går upp den igen:

– När Zey­nabs ki­lon ra­sa­de sjönk ock­så hen­nes lep­tin­ni­vå­er. Forsk­ning har vi­sat att det kan ta upp till ett år in­nan de är åter­ställ­da ef­ter en ex­trem­bant­ning, även om per­so­nen gått upp all vikt igen. Se­dan gjor­de an­tag­li­gen in­te det lep­tin som hen-

”HJÄR­NAN FICK INGA SIGNALER OM ATT HON IN­TE BE­HÖV­DE ÄTA MER”

nes fett­cel­ler fak­tiskt pro­du­ce­ra­de job­bet or­dent­ligt. Hen­nes hjär­na fick inga signaler om att hon var mätt. Det­ta kan i så fall be­ro på nå­got som kal­las lept­in­re­sistens, ett till­stånd som finns hos 99,9 pro­cent av al­la som li­der av fet­ma.

Lept­in­re­sistens iden­ti­fi­e­ra­des kort ef­ter att själ­va hor­mo­net upp­täck­tes 1994. Forskare ha­de ini­ti­alt hop­pats på att upp­täck­ten skul­le kun­na le­da till en mi­ra­kel­kur mot fet­ma. Man pro­va­de till och med att in­ji­ce­ra lep­tin i män­ni­skor som själ­va sak­na­de för­må­ga att pro­du­ce­ra hor­mo­net.

– Det här hand­la­de om per­so­ner som till­hör­de fa­mil­jer som av ge­ne­tis­ka skäl in­te har nå­got lep­tin, och där­för drab­bats av svår fet­ma, för­kla­rar Jo­an­na Ud­dén.

Hon be­rät­tar att re­sul­ta­ten av stu­di­en på pa­ti­en­ter­na med den här ovan­li­ga ge­ne­tis­ka lep­tin­bris­ten var go­da, med mins­kad ap­tit och vikt­ned­gång hos en tred­je­del. Men när fors­kar­na se­dan pro­va­de be­hand­ling­en på pa­ti­en­ter som in­te ha­de sam­ma na­tur­li­ga av­sak­nad av lep­tin i krop­pen hän­de näs­tan ingen­ting. De här helt van­li­ga, över­vik­ti­ga män­ni­skor­na ver­ka­de helt en­kelt re­dan ha till­räck­ligt av hor­mo­net. De­ras hjär­nor, som var nöj­da med an­de­len fett som fanns i de­ras krop­par, re­gi­stre­ra­de in­te till­skot­tet.

Att på den här konst­gjor­da vägen hö­ja nå­gons lep­tin­ni­vå­er ha­de li­ten ef­fekt. Fors­kar­na fick glöm­ma sin dröm om en quick fix av fet­ma.

– I dag tror man sna­ra­re att pro­ble­met hos män­ni­skor med fet­ma tro­ligt­vis är att sig­na­le­ring­en från lep­tin till hjär­nans mätt­nads­cent­rum fun­ge­rar säm­re, sä­ger Jo­an­na Ud­dén.

Det är den här ute­bliv­na signal­funk­tio­nen som är lept­in­re­sistens. Hung­er­käns­lan däm­pas in­te av mat, även om fett­cel­ler­na blir fler och lep­tin­hal­ter­na i krop­pen hög­re.

FLE­RA FRONTER

Ing­en vet än­nu ex­akt hur lept­in­re­si­sten­sen upp­står, el­ler hur man kan bry­ta den. En­do­kri­no­lo­gen Scott Isaacs sä­ger att om

”EN KOST MED MYC­KET PRO­TE­IN STIMULERAR MÄTTNADSKÄNSLAN”

han ha­de un­der­sökt Zey­nab kanske han ha­de skri­vit ut en ap­tit­häm­man­de me­di­cin, som be­ter sig li­te som lep­tin. Men när Zey­nab själv kon­tak­ta­de vår­den fick hon in­te den ty­pen av hjälp:

– Jag blev i prin­cip ba­ra till­sagd att äta mind­re och rö­ra på mig mer. Men vid det la­get låg jag på 1 200 ki­lo­ka­lo­ri­er per dag, och var tvung­en att gå minst 15 000 steg om da­gen för att be­hål­la vik­ten.

Först och främst bru­kar en pa­ti­ent som sö­ker vård för vikt­ned­gång bli or­di­ne­rad att se över sin livs­stil, ef­tersom över­vikt of­tast är ett sam­man­lagt re­sul­tat av fle­ra fak­to­rer. Att tes­ta Zey­nabs hor­mon­ni­vå­er med ett blod­prov kom ald­rig på tal.

Men om Zey­nab verk­li­gen li­der av lept­in­re­sistens bor­de hon at­tac­ke­ra pro­ble­met från två fronter, an­ser Scott Isaacs. Först bör hon för­sö­ka mins­ka in­flam­ma­tio­ner som han an­ser hör sam­man med lept­in­re­sistens, ge­nom att äta mer ome­ga 3-fett­sy­ror. Forsk­ning från Uni­ver­si­ty of Li­ver­pool har vi­sat att en kost med till ex­em­pel myc­ket fet fisk kan hjäl­pa till att mild­ra på­ver­kan av in­flam­ma­tion kring hy­po­ta­lamus, ge­nom vil­ken lep­ti­net trans­por­te­ras. Spans­ka forskare har i sin tur sett att an­tiox­i­dan­ten res­ve­ra­trol (som finns ibland an­nat vindru­vor) för­stär­ker lep­ti­nets signaler i hjär­nan.

Scott Isaacs and­ra för­slag är att Zey­nab even­tu­ellt skul­le kun­na få re­sul­tat av att ad­de­ra pep­ti­der­na GLP 1 och YY i kos­ten. Des­sa ska kun­na hjäl­pa till att hö­ja lep­ti­net, sam­ti­digt som de däm­par hung­er­hor­mo­net gh­re­lin.

Vad den gre­kis­kan be­ty­der i prak­ti­ken? Zey­nab ska äta myc­ket pro­te­in. En kost med högt pro­te­i­nin­ne­håll stimulerar mättnadskänslan, sä­ger Scott Isaacs. Han re­kom­men­de­rar si­na pa­ti­en­ter att i hu­vud­sak byg­ga si­na mål­ti­der kring pro­te­in och fi­ber­ri­ka kol­hyd­ra­ter, som bå­da ver­kar gh­re­lin­häm­man­de.

Utö­ver det­ta re­kom­men­de­rar Scott Isaacs även si­na pa­ti­en­ter att se till att få till­räck­ligt med sömn:

– Lep­tin ut­sönd­ras främst när vi so­ver, så får du för li­te sömn kom­mer di­na ni­vå­er ock­så att sjun­ka, för­kla­rar han.

Den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten An­nals of In­ter­nal Me­di­ci­ne har pub­li­ce­rat stu­di­er som stöd­jer på­stå­en­det. Om du ba­ra so­ver fem tim­mar per natt få du 15, 5 pro­cent mind­re lep­tin än vad åt­ta tim­mar sömn skul­le ha gett dig. Plus, so­ver du för li­te är ris­ken stor att du äter mer. En­ligt Eu­ro­pe­an Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion kan en natt med då­lig sömn le­da till att du stop­par i dig upp till 400 ex­tra ka­lo­ri­er per dag. Ka­lo­ri­er som dess­utom of­ta då kom­mer från fett och kol­hyd­ra­ter.

BÄTT­RE BA­LANS

Zey­nab val­de till slut att pro­va yt­ter­li­ga­re för­änd­ring­ar i sin livs­stil. Och hon har fak­tiskt gått ner fem av ki­lo­na hon gick upp:

– Jag äter fort­fa­ran­de nyt­tigt. Men jag har ock­så bör­jat trä­na mer. Of­tast äter jag gröt till fru­kost, sal­lad med li­te frukt till lunch, och kyck­ling med grön­sa­ker till mid­dag. Jag kör spin­ning el­ler går på ett Hiit-pass två gång­er per vec­ka.

Scott Isaacs be­kla­gar att lep­tin fort­fa­ran­de är så out­fors­kat. Han un­der­stry­ker ock­så att även om hans kost- och livsstils­råd kan le­da till att hjär­nan och krop­pen kom­mu­ni­ce­rar bätt­re så finns inga snab­ba lös­ning­ar:

– Men vi vet att om du vill om­star­ta din hjär­na så att den slu­tar tro att du sväl­ter så be­hö­ver du gö­ra de här för­änd­ring­ar­na i dag – och se­dan hål­la fast vid dem.

Koll på hor­mo­ner­na kan hjäl­pa dig att få rät­si­da på ap­ti­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.