TRÄ­NA DIG MÄTTARE!

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

VAR­FÖR? Trä­ning bi­drar till att sän­ka din fett­mas­sa. När för­söks­råt­tor med ka­lo­ri­un­der­skott blev in­de­la­de i två grup­per – en som trä­na­de och en som in­te trä­na­de – gick bå­da ner i vikt. Men när de fick äta hur myc­ket de vil­le bi­be­höll de som trä­na­de sam­ma fett­mas­sa. HUR? Trä­na ut­hål­lig­het. Forskare har upp­täckt att råt­tor som fick trä­na kon­di­tion för­lo­ra­de fett­mas­sa som de se­na­re hel­ler in­te åter­fick. Det här kan an­ty­da att ett ut­hål­lig­hets­pass på­min­ner hjär­nan li­te om lep­tin, och på så sätt kanske trig­gar mätt­nads­hor­mo­ner. NÄR? Trä­na re­gel­bun­det. Forsk­ning vi­sar att kvin­nor som trä­nar re­gel­bun­det in­te kom­pen­se­rar för even­tu­ell ener­giåt­gång ge­nom att äta mer. Det skul­le kun­na pe­ka på att go­da trä­nings­va­nor brom­sar sväl­tim­pul­sen, även vid even­tu­ell vikt­ned­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.