Ka­nel – myc­ket mer än bul­lar

Så här års ökar för­sälj­ning­en av ka­nel och vå­ra kök fylls med väl­doft. Men det guld­bru­na pulv­ret fix­ar mer än jul­stäm­ning och bull­bak.

Women's Health & Wellness - - Livsmedlet - Text: An­na-le­na Petterson

Vad vo­re en jul ut­an ka­nel? Li­ka il­la som en ut­an saff­ran el­ler tomtegröt! Vi pud­rar ka­nel på ris­gryns­grö­ten och kryd­dar pep­par­kaks­de­gen, men kanske bor­de vi strun­ta i jul­stäm­peln och an­vän­da ka­nel mer ge­ne­röst även and­ra ti­der på året. För det är gott – och väl­digt nyt­tigt. I viss mängd åt­minsto­ne. Fram­för allt bru­kar ka­ne­lens på­ver­kan på blod­soc­ker och in­su­lin­käns­lig­het lyf­tas fram när man pra­tar om häl­sa och ka­nel och här finns forsk­ning att lu­ta sig mot. Ka­nel hål­ler ditt blod­soc­ker jämnt och mins­kar ris­ken för att du ska bli in­su­l­in­re­si­stent. Det här är po­si­ti­va ny­he­ter i en värld där allt fler drab­bas av di­a­be­tes.

Ka­nel in­ne­hål­ler ock­så an­tiox­i­dan­ter­na po­ly­fe­no­ler som skyd­dar krop­pen mot en rad oli­ka sjuk­do­mar, som hjärt- och kärl­sjuk­do­mar. An­tiox­i­dan­ter­na i ka­nel är så kraft­ful­la att det fak­tiskt går att an­vän­da ka­nel som ett na­tur­ligt kon­ser­ve­rings­me­del.

Vis­sa stu­di­er pe­kar ock­så på att ka­nel är an­ti­in­flam­ma­to­riskt och att det kan ge ett visst skydd mot Alz­hei­mer’s och Parkin­sons.

Pre­cis som med de fles­ta su­per­bär och su­perkryd­dor så skul­le det be­hö­vas en hel hög av no­ga un­der­byggd forsk­ning in­nan man kan sä­ga sä­kert vad som stäm­mer och in­te, men det ver­kar onek­li­gen som att ka­nel kan boos­ta din mat med ex­tra nyt­tig­he­ter. Så i med ka­nel i kaf­fet, i kött­färs­bif­far­na, i gry­tan och i fru­kost­grö­ten.

Men kanske in­te allt på en gång. I ka­nel finns näm­li­gen ett äm­ne som he­ter ku­ma­rin som i för höga do­ser kan ska­da din le­ver. Ku­ma­rin finns fram­för allt i ka­nel från Ki­na (kas­si­a­ka­nel) och i läg­re hal­ter i ka­nel från Sri Lan­ka (cey­lon­ka­nel). An­vänd där­för helst cey­lon­ka­nel. Och om du in­te får tag i det re­kom­men­de­rar Livs­me­dels­ver­ket att du ba­ra äter en te­sked ka­nel om da­gen, som ock­så är gans­ka myc­ket. Ris­ken att överdo­se­ra är allt­så li­ten även om du äter kas­si­a­ka­nel.

SAT­SA PÅ SRI LAN­KA Cey­lon­ka­ne­len från Sri Lan­ka kal­las ock­så äk­ta ka­nel och är lju­sa­re i fär­gen och sö­ta­re och mil­da­re i sma­ken än den ki­ne­sis­ka ka­ne­len, kas­si­a­ka­nel. Ty­värr är det den ki­ne­sis­ka ka­ne­len som är lät­tast att få tag på här i Sve­ri­ge. NOBBA...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.