LÄGG BAND PÅ DIG!

Women's Health & Wellness - - Träning -

Det här su­per­snab­ba pas­set kom­mer att få dig att äls­ka OCH ha­ta gum­mi­ban­det, di­rekt! Kör pas­set två gång­er i vec­kan, var­je öv­ning i 45 se­kun­der, vi­la 15 mel­lan. Kör 3–5 varv.

1 / AXELLYFT OCH VRIDEN RODD

Stå i friar­po­si­tion med väns­ter knä i gol­vet och gum­mi­ban­det un­der hö­ger fot. Håll ban­det med väns­ter hand (a). Håll ar­men så rak som möj­ligt när du lyf­ter upp den i ax­el­höjd (b). Ro­te­ra över­krop­pen åt väns­ter och dra sam­ti­digt ban­det bak­åt så att han­den kom­mer vid väns­ter si­da av mid­jan

(c). Vänd rö­rel­sen och gå till­ba­ka till start. Kör ena si­dan i 45 se­kun­der och byt se­dan si­da.

2 / ÅSNESPARK

Stå på al­la fy­ra på en bänk med ett band runt bän­ken och bakom väns­ter knä (a). Håll knät böjt 90 gra­der och lyft upp be­net tills du bil­dar en rak lin­je från väns­ter knä till ax­lar­na. Väns­ter fot kic­kar mot ta­ket (b). Vänd rö­rel­sen och gå till­ba­ka till start­po­si­tio­nen. Kör i 45 se­kun­der och upp­re­pa se­dan med and­ra be­net.

3 / EN­BENT BRYG­GA

Ligg på rygg på en bänk och ha ban­det runt bän­ken och ditt hög­ra lår. Böj bå­da be­nen och sätt hö­ger fot i bän­ken och låt väns­ter hänga ut­an­för (a). Pres­sa ge­nom hö­ger häl och ak­ti­ve­ra rum­pan och lyft upp höf­ten så att du bil­dar en rak lin­je från knät till ax­lar­na. Väns­ter fots tår pe­kar upp­åt (b). Vänd rö­rel­sen men låt rum­pan va­ra kvar över bän­ken. Kör i 45 se­kun­der in­nan du by­ter ben.

4 / PLANKHOPP

Bör­ja i en planka med böj­da ben, som ett bord, med knä­na nå­gon de­ci­me­ter från gol­vet (a). Håll ryg­gen rak och spänn ma­gen och hop­pa ut och bak med föt­ter­na så att be­nen bil­dar ett stort V (b). Gör det tyng­re ge­nom att läg­ga till en arm­häv­ning här. Fort­sätt i 45 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.