1 Öva på själv­med­käns­la

Women's Health & Wellness - - Co­ach -

– Själv­med­käns­la hand­lar om att byg­ga upp sin in­re trygg­het, lä­ra sig om si­na be­hov och bli sin egen vän i bå­de med- och mot­gång­ar i li­vet, sä­ger Christi­na An­ders­son.

Det hand­lar in­te om att all­tid va­ra su­per­pep­pig mot dig själv, ut­an om ac­cep­tans. Att ge dig själv ut­rym­me att va­ra som du är, sär­skilt i job­bi­ga stun­der. När du mår då­ligt är det till stor hjälp att nå­gon ser och re­spek­te­rar din smär­ta och er­bju­der sitt stöd. Det fi­na med själv­med­käns­la är att du kan lä­ra dig att när som helst gö­ra ex­akt det­ta för dig själv. Det in­ne­bär att du tillå­ter dig att bli emo­tio­nellt på­ver­kad av din egen smär­ta när den upp­står. Många an­kla­gar sig själ­va för si­na käns­lor, när de i själ­va ver­ket är helt na­tur­li­ga. Bryt det mönst­ret ge­nom att vi­sa re­spekt för käns­lor­na och stäl­la frå­gor till dig själv. När nå­got känns job­bigt, stan­na upp och for­mu­le­ra en frå­ga i stil med: ”Det här känns jät­te­job­bigt för mig, hur kan jag ta hand om och trös­ta mig själv i den här stun­den?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.