EN KLUMP I HAL­SEN

Women's Health & Wellness - - På Djupet - Av: Ni­na Ja­kob­son Fo­to: Fe­lix Wong

Sköld­kör­teln, så li­ten och än­då så in­fly­tel­se­rik. Med si­na hor­mo­ner på­ver­kar den var­je cell i vår kropp, och när den går ba­na­nas – vil­ket den gjort för näs­tan en halv mil­jon svens­kar – kan den gö­ra li­vet helt out­härd­ligt. WH re­der ut vad det är som hän­der när glan­du­la ty­re­oi­dea får spel och pra­tar med tre kvin­nor som drab­bats.

En li­ten, fjä­rils­for­mad kör­tel, med si­na ving­ar ut­bred­da kring vår luft­stru­pe. Kan den va­ra or­sa­ken till att många kvin­nor mår så då­ligt? Tröt­ta. Su­ra. Över­vik­ti­ga. Fak­tum är att näs­tan en halv mil­jon svens­kar har pro­blem med sin sköld­kör­tel. Den pro­du­ce­rar hor­mo­ner som går ut i al­la vå­ra cel­ler och hjäl­per till att re­gle­ra äm­nes­om­sätt­ning­en, cel­ler­nas ener­gi­för­bruk­ning och krop­pens tem­pe­ra­tur. De fles­ta – ung­e­fär 80 pro­cent – som drab­bas är kvin­nor, och det van­li­gas­te till­stån­det är hy­po­ty­re­os, då sköld­kör­teln in­te pro­du­ce­rar till­räck­ligt med hor­mo­ner vil­ket le­der till stör­ning­ar i des­sa vik­ti­ga funk­tio­ner. Ett en­kelt blod­prov kan vi­sa om du li­der av un­der­funk­tion i sköld­kör­teln. Än­då vi­sar en undersökning som gjorts på upp­drag av Sköld­kör­tel­för­bun­det att mer än hälf­ten av de som sökt vård först fått and­ra för­kla­ring­ar till var­för de mår då­ligt. Var­för är det så?

Tänk dig –

du kän­ner dig helt ut­mat­tad, har tap­pat lus­ten till bå­de job­bet och part­nern. Att träf­fa vän­ner finns in­te på kar­tan och det där med fri­tids­in­tres­sen är nå­got du vagt kom­mer ihåg från mel­lan­sta­di­et. Till slut tar du dig än­då i kra­gen och stapp­lar ner till vård­cen­tra­len. Di­a­gno­sen? Ut­bränd. El­ler möj­li­gen de­pri­me­rad. Lå­ter ju in­te helt orim­ligt, men du har för­stås ock­så gått upp en del i vikt, men det är väl för att du in­te or­kar trä­na. Och så fry­ser du väl­digt myc­ket…

– Just trött­het och vikt­upp­gång är gans­ka van­li­ga sym­tom på hy­po­ty­re­os, men vem är in­te trött i dag? Där­för kan sym­tom­bil­den lätt för­väx­las med and­ra sjuk­do­mar, som de­pres­sion, ut­matt­nings­syndrom och kro­nisk trött­het, sä­ger Ove Tör­ring, en av Sve­ri­ges le­dan­de ex­per­ter på sköld­kör­tel­sjuk­do­mar.

Han är do­cent på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet och över­läka­re i en­do­kri­no­lo­gi och in­tern­me­di­cin på Sö­der­sjuk­hu­set i Stock­holm.

–När di­na sym­tom på­ver­kar dig men­talt och so­ci­alt negativt är det dags att sö­ka hjälp.

So­fie Ivars­son, en 29-årig ar­bets­te­ra­peut från Uppsa­la, har än­da se­dan barn­do­men haft väl­digt myc­ket ener­gi.

– Jag har all­tid so­vit gans­ka li­te och va­rit bå­de kvälls- och mor­gon­pigg.

Men när hon var 22 år blev hon oför­klar­ligt trött.

– Plöts­ligt kän­de jag in­te igen min kropp. Jag höll of­ta på att svim­ma av el­ler krä­kas och blev väl­digt fy­siskt då­lig ba­ra av upp­värm­ning­en till ett trä­nings­pass. Jag or­ka­de in­te an­stränga mig och bör­ja­de so­va väl­digt myc­ket, sä­ger So­fie Ivars­son.

Hon gick till lä­ka­re som tog fle­ra pro­ver, bland an­nat un­der­sök­tes hen­nes sköld­kör­tel­vär­den.

– Jag ha­de li­te högt TSH*, det var in­te jät­te­högt, men låg över gräns­vär­det.

Där­för togs pro­ver­na om igen ef­ter någ­ra vec­kor men den­na gång låg de in­om re­fe­rens­vär­det.

– De tit­ta­de på en mas­sa sa­ker och jag fick till och med gö­ra en söm­nut­red­ning, men de hit­ta­de ingen­ting och till slut kän­des lä­ka­ren li­te upp­gi­ven och sa att jag kanske skul­le äta li­te vi­ta­mi­ner.

Men So­fie Ivars­sons be­svär kvar­stod.

– Jag fort­sat­te att gå om­kring och va­ra trött, även om den mest aku­ta fa­sen gick över.

Ef­tersom hon bli­vit så grund­ligt un­der­sökt och lä­kar­na in­te hit­tat nå­got fel dröj­de det länge, men till slut gick So­fie Ivars­son till en an­nan vård­cen­tral. Där togs nya sköld­kör­tel­pro­ver, och igen låg TSH li­te högt.

I sam­ma ve­va flyt­ta­de So­fie Ivars­son och då upp­sök­te hon yt­ter­li­ga­re en vård­cen­tral.

– Då ha­de mitt Tsh-vär­de skju­tit i höj­den och jag fick änt­li­gen hjälp.

Var­för är det då så svårt att få rätt

di­a­gnos?

– Är det tal om sto­ra för­änd­ring­ar är det lätt att stäl­la di­a­gnos. Då är det ald­rig nå­got snack. Men det finns en del fel­käl­lor till lätta Tsh-för­änd­ring­ar. Vec­kor­na ef­ter en in­flu­en­sa kan du till ex­em­pel få en lätt Tsh-stig­ning, sä­ger Ove Tör­ring.

Om di­na Tsh-pro­ver lig­ger och pend­lar kring den öv­re grän­sen och di­na sym­tom kvar­står kan du ock­så be­hö­va tes­ta an­ti­krop­par mot sköld­kör­teln, TPO.

– När man väl kol­la­de mi­na an­ti­krop­par var de höga, men jag tror att de var än­nu hög­re när min sjuk­dom bröt ut och att det var där­för jag var helt ut­sla­gen.

Det tog So­fie Ivars­son fy­ra år att få di­a­gno­sen hy­po­ty­re­os och yt­ter­li­ga­re lång tid att få rätt me­di­ci­ne­ring.

– Jag har i många år sli­tit för att or­ka över hu­vud ta­get, sä­ger So­fie Ivars­son. Jag har so­vit mig ige­nom hel­ger­na och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.