Be­fin­ner du dig i risk­zo­nen?

Women's Health & Wellness - - På Djupet -

Det finns en del fak­to­rer som ökar ris­ken att drab­bas av hy­po­ty­re­os. Om du får ty­pis­ka sym­tom och dess­utom stäm­mer in på nå­gon av föl­jan­de fem risk­fak­to­rer kan det va­ra lä­ge att gå och tes­ta di­na sköld­kör­tel­hor­mon­ni­vå­er.

DET MEDICINSKA ARVET

Den störs­ta or­sa­ken till sjuk­do­men är ärft­lig­het. Om di­na för­äld­rar el­ler en an­nan nä­ra släk­ting li­der av sköld­kör­tel­sjuk­dom ökar ris­ken för att även du ska drab­bas. Även and­ra au­to­im­mu­na sjuk­do­mar i släk­ten kan på­ver­ka.

AND­RA AU­TO­IM­MU­NA SJUK­DO­MAR

En au­to­im­mun sjuk­dom in­ne­bär att im­mun­för­sva­ret vän­der sig mot den eg­na krop­pen. Om du drab­bats av en så­dan ökar ris­ken för att du ock­så ska få en an­nan, till ex­em­pel hy­po­ty­re­os. Ex­em­pel på and­ra au­to­im­mu­na sjuk­do­mar är led­gångs­reu­ma­tism, vi­ti­ligo (bort­fall av pig­ment), Sjögrens syndrom (torr­het i ögon och mun), di­a­be­tes typ 1, ce­li­a­ki (glu­te­nin­to­le­rans) och alo­pe­ci (fläck­vis håra­vall).

STRESSFAKTORN

Det är vik­tigt att und­vi­ka kraf­tig stress. Om du har hy­po­ty­re­os i släk­ten kan du ha de­fek­ta im­mun­cel­ler i krop­pen som ett nor­mal­fun­ge­ran­de im­mun­för­svar lätt hål­ler i schack. Men om du drab­bas av all­var­lig och lång­va­rig stress kan det stö­ra im­mun­sy­ste­met så­pass att det bör­jar an­gri­pa sköld­kör­teln.

TI­DI­GA­RE STRÅLNING

Om du har strål­be­hand­lats för can­cer i sval­get el­ler mun­hå­lan finns en risk för att sköld­kör­teln på­ver­kats.

RÖKNING

Rö­ka­re får stör­re sköld­kör­tel och lö­per där­för stör­re risk att drab­bas av stru­ma – sköld­kör­tel­för­sto­ring – vil­ket kan le­da till för­höjd pro­duk­tion av sköld­kör­tel­hor­mon och ökad risk för ögon­pro­blem vid gift­stru­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.