”HÄR FINNS TRÄ­NING FÖR AL­LA NI­VÅ­ER”

Re­se­nä­rer­na Pet­ra, Daniel och Lot­ta har va­rit på Trai­ning Camp i Por­tu­gal ett an­tal gång­er. Så här tyc­ker de om re­san.

Women's Health & Wellness - - Sofias New York -

Var­för åker ni på trä­nings­re­sor?

Pet­ra: Jag trä­nar för att hål­la mig i form och må bra, jag är mer av en mo­tio­när. Dan­ne trä­nar hår­da­re och täv­lar i Iron­man, så vi trä­nar på väl­digt oli­ka ni­vå­er. Men i Por­tu­gal finns det oli­ka slags pass för oli­ka öns­ke­mål vil­ket är helt per­fekt för oss.

Daniel: Ja, vi kan åka till­sam­mans trots att vi har oli­ka mål med vår trä­ning, det är det bäs­ta med Trai­ning Camp Por­tu­gal!

Be­rät­ta kort om trä­nings­vec­kan!

Daniel: Da­gar­na bör­jar all­tid med en mor­gon­jogg på stran­den till sol­upp­gång­en. Där lad­dar vi bat­te­ri­er­na. Sen fyl­ler vi ma­gar­na med fru­kost. Vi for­mar sen da­gen som vi vill med ett otro­ligt brett ut­bud av möj­lig­he­ter. Vi bru­kar äta lunch på stran­den, trä­nar li­te till el­ler tar en pro­me­nad till Spa­ni­en. Sen är det mid­dag och nå­gon in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning ef­ter det.

Pet­ra: Jag tyc­ker att tors­da­gens bergs­pass är en höjd­punkt. Då går el­ler spring­er vi i apel­sinlun­dar­na i ber­gen. Det blir ald­rig trå­kigt un­der re­san, du får nya vän­ner och det är ett hejdund­ran­de par­ty sista kväl­len med gäng­et. Vad är det bäs­ta med trä­nings­vec­kor i Port­gu­al?

Daniel: Att det är så en­kelt att va­ra där. Pre­cis allt vi be­hö­ver finns där, allt från de grym­ma le­dar­na till de or­ga­ni­se­ra­de klas­ser­na. Vi be­hö­ver in­te tän­ka på någon­ting, det är som en char­ter med ex­tra allt! Vil­ket är ert bäs­ta min­ne från Por­tu­gal? Daniel och Pet­ra: Morg­nar­na på stran­den, när so­len går upp, de är oslag­ba­ra!

Hur var le­dar­na på plats?

Daniel: Myc­ket proff­si­ga. De har en otro­lig för­må­ga att pep­pa och le­da al­la, från ny­bör­ja­re till elit.

Hur var trä­nings­möj­lig­he­ter­na – ut­bu­det?

Pet­ra: Mil­jön är fan­tas­tisk, i syn­ner­het att det går så lätt att springa på stran­den. Det är ing­en slutt­ning och ebb och flod gör san­den till ett per­fekt lö­par­un­der­lag. Ut­bu­det är ut­ma­nan­de på ett roligt sätt, det finns nå­got för al­la.

Svet­tig cir­kel­trä­ning på stran­den.

After Run på strand­ba­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.