GÖR YO­GA-LUG­NET LÄNG­RE

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 20 -

För­sök ha minst 30 mi­nu­ter till­go­do till ditt näs­ta mås­te ef­ter ett yo­ga­pass. Det är svå­ra­re att fort­sät­ta va­ra av­slapp­nad om du går di­rekt från mat­tan till ex­em­pel­vis ett jobb­mö­te. ”Oav­sett hur ditt liv ser ut är din re­ak­tion på si­tu­a­tio­ner vik­ti­ga­re än vad som hän­der runt dig för att mins­ka stres­sen”, sä­ger Man­dy Ing­ber, yo­ga­in­struk­tör och för­fat­ta­re av Yo­ga­lo­sop­hy for In­ner Strenght. ”Själv­med­ve­ten­het är nyc­keln. När pres­sen ökar, ta ett djupt an­de­tag och var med­ve­ten. Du kan väl­ja hur du ska re­a­ge­ra, istäl­let för att au­to­ma­tiskt sva­ra med fru­stra­tion.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.