Vi­kom­mer tviv­la– slu­ta kan Ni an: rm Bju

World Cup-bibeln - - Front Page -

Det har på för­hand mutt­rats om kons­ti­ga lag­kon­stel­la­tio­ner, ­tvek­sam­ma ut­tag­ning­ar och halv­svalt intresse i Ka­na­da. Men tviv­la in­te. World Cup kom­mer att bli ti­der­nas hoc­keytur­ne­ring.

Och med den bäs­ta back­be­sätt­ning­en nå­gon­sin kan Tre Kro­nor myc­ket väl stäl­la till med stor­dåd.

Än­da se­dan NHL och spe­lar­fac­ket NHLPA för ett och ett halv år s­edan pre­sen­te­ra­de pla­ner­na på en ny best-of-the-best-tur­ne­ring har jag va­rit över­ty­gad:

World Cup kom­mer att bli det häf­ti­gas­te vi sett.

Ja, de all­ra främs­ta har sam­lats och gjort upp förr – i ti­di­ga­re upp­la­gor av ­Ca­na­da Cup och World Cup, lik­som i OS.

Men för­ut­sätt­ning­ar­na är helt and­ra den This is it, fak­tiskt. Är en NHL-show här gång­en.

Till att bör­ja med var NHL:s ti­di­ga­re ar­range­mang – allt­så ­Ca­na­da Cup och World Cup – ut­sprid­da över he­la Nor­da­me­ri­ka­och ett par gång­er till och med över yt­ter­li­ga­re en kon­ti­nent.

Nu av­görs he­la fes­ten i en och sam­ma ­are­na, i en och sam­ma stad – och det rå­kar dessutom va­ra en stad där hoc­key har ­sam­ma sta­tus som ka­to­li­cis­men i Va­ti­ka­nen. Sam­ma slags upp­lägg gäl­ler vis­ser­li­gen i OS se­dan snart två de­cen­ni­er till­ba­ka, men då hin­ner la­gen som be­kant ald­rig ­för­be­re­da sig på till­bör­ligt sätt. De fly­ger över en okrist­lig mängd tids­zo­ner, får trä­na en gång och kas­tas se­dan rakt in i the ac­tion.

Nu har de al­la haft långa lä­ger, spe­lat ihop sig i trä­nings­mat­cher och kom­mer till start li­ka sam­man­svet­sa­de som fot­bol­lens EMoch VM-man­skap.

Pre­mis­ser­na har ald­rig va­rit ­bätt­re, ti­der­nas hoc­keytur­ne­ring står för dör­ren.

Nu går det för­stås att tyc­ka att de som be­stäm­mer dribb­lar bort den giv­na suc­cén ge­nom att i stäl­let för re­gel­rät­ta na­tio­ner som Schweiz och Slo­va­ki­en ge plats åt två konst­gjor­da lag­kon­stel­la­tio­ner: ett all star-gäng med de bäs­ta från and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der än Sve­ri­ge,

Fin­land,

Ryss­land och

Tjec­ki­en – och ett med nor­da­me­ri­kans­ka kids som är 23 år el­ler yng­re.

Sär­skilt det sist­nämn­da känns un­der­ligt. Fle­ra av yng­len, sär­skilt de ame­ri­kans­ka, skul­le ha plat­sat i si­na re­gul­jä­ra lands­lag men tving­as stäl­la upp för U23la­get i stäl­let. Och USA, ut­an ex­em­pel­vis su­per­ta­lang­er­na Jack Eichel och Dy­lan Lar­kin, blir säm­re än de kun­nat va­ra.

Myc­ket märk­ligt.

Men man får för­sö­ka kom­ma ihåg att World Cup in­te är ett tra­di­tio­nellt mäs­ter­skap av den sort in­ter­na­tio­nel­la för­bund ar­ran­ge­rar. Det är en NHL-show och NHL är en business som vill ex­po­ne­ra så många av si­na till­gång­ar som möj­ligt, ut­an att ris­ke­ra un­der­håll­nings­vär­det ge­nom att bju­da in län­der ut­an re­ell chans.

När till­ställ­ning­en väl bör­jar gis­sar jag att vi vän­jer oss snabbt – och kanske rentav för­äls­kar oss i det där ung­dom­sla­get. Det kan de­fi­ni­tivt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.