Att­bju­da­spå all­de­le s oför glöm lig hoc key

World Cup-bibeln - - Front Page -

bli en av de sto­ra at­trak­tio­ner­na un­der de två vec­kor­na i To­ron­to.

Mo­dern hoc­key är ex­tremt tek­nisk och spe­las i ett be­sin­nings­löst tem­po och Team North Ame­ri­ca är fullspäc­kat med ar­tis­ter med ra­ket­mo­to­rer på skrid­skor­na. Con­nor McDa­vid, Jack Eichel, Dy­lan Lar­kin, Auston Matthews, John­ny Gaud­reau, Jo­nat­han Drou­in....pul­sen bör­jar ru­sa ba­ra jag tän­ker på vad för slags skå­de­spel de kan kom­ma att stäl­la till med.

Är in­te vårkyck­ling­ar läng­re

En an­nan po­ten­ti­ell sen­sa­tion he­ter – Tre Kro­nor.

Ing­et är gi­vet, det krävs max­i­ma­la in­sat­ser och helst ock­så li­te flyt vid ex­akt rätt till­fäl­len, el­jest kan även­ty­ret va­ra över på någ­ra få, snab­ba dygn, men Rikard Grönborg och hans med­ar­be­ta­re mo­bi­li­se­rar ett lag med ex­cep­tio­nell k­apa­ci­tet.

Fram­för allt sak­nar back­be­sätt­ning­en mot­styc­ke. Den är svens­ka lands­la­gets bäs­ta ge­nom t­ider­na. Jo, så är det.

Ald­rig ­ti­di­ga­re har vi haft så många bac­kar av ab­so­lut världs­klass ­sam­ti­digt.

For­wards­si­dan har stjärn­glans den med.

Vad som kan oroa är som sagt att det kom­mer att gå ex­tremt fort på Air Ca­na­da Cent­re-isen och någ­ra av de blå­gu­la ­ked­jor­na kom­mer att va­ra be­fol­ka­de av pro­fi­ler som in­te di­rekt är vårkyck­ling­ar läng­re, men de kom­pen­se­rar med in­tel­li­gens och ru­tin till var­dags och ska kun­na gö­ra det nu ock­så.

Sam­ti­digt vak­tas kas­sen av en av värl­dens all­ra bäs­ta mål­vak­ter, så yes – Sve­ri­ge kan kom­ma att gå myc­ket långt.

De ska ba­ra vin­na

När kli­max när­mar sig lär Ka­na­da dock ­in­te gå att stop­pa. Hem­ma­na­tio­nen har, i van­lig ord­ning, den mest full­än­da­de trup­pen och ba­ra vin­na. Men det är ing­et att va­ra led­sen för.

In­nan ­Sidney Crosby lyf­ter än­nu en buck­la får vi med all säkerhet se oför­glöm­lig hoc­key – i ti­der­nas tur­ne­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.