DET FINNS ATT GÖ­RA

World Cup-bibeln - - Front Page -

Lär kän­na hoc­key­le­gen­der­na

Vad är en hoc­key­resa ut­an ett be­sök i To­ron­tos Hall of Fa­me? På över 6 000 kvadrat­me­ter få du lä­ra kän­na de all­ra störs­ta hoc­key­spe­lar­na ge­nom ti­der­na, få se en sjun­de av­gö­ran­de Stan­ley Cup-match i 3D och se me­dal­jer och and­ra hi­sto­ris­ka fö­re­mål från hoc­keyns värd. To­ron­tos Hall of Fa­me är även hem till den rik­ti­ga Stan­ley Cup-po­ka­len som be­sö­ka­re får rö­ra vid.

Be­sök Ni­a­gara­fal­len

Ni­a­gara­fal­len lig­ger ba­ra 90 mi­nu­ters bil­re­sa bort och är en av de främs­ta se­värd­he­ter­na. Väl där kan du ba­da, åka he­li­kop­ter runt fal­len, be­sö­ka Sky­lon To­wers el­ler ta en rund­tur un­der (!) vat­ten­fal­let.

Lu­ta dig ut från CN To­wer

För den som in­te är allt för höjd­rädd är ett be­sök på CN To­wer någon­ting all­de­les ex­tra. Tor­net är värl­dens sjät­te högs­ta fri­ståen­de bygg­nad med si­na 553 me­ter och står mitt i cent­rum som land­mär­ke över To­ron­to. För den som vill få en ex­tra ad­re­nalin­kick er­bju­der tor­net en rund­tur på de­ras ”Ed­geWalk” (gå på kan­ten).

Be­sök res­ten av värl­den

To­ron­to är en av Nor­da­me­ri­kas mest mång­kul­tu­rel­la stä­der. I de cen­tra­la de­lar­na finns kvar­ter så som Litt­le In­dia, Gre­ek­town, Cor­so Ita­lia, Chi­na­town och Litt­le Ja­mai­ca, vil­ket gör att du kan be­sö­ka he­la värl­dens kul­tu­rer och matupp­le­vel­ser i en och sam­ma stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.