BRA ATT VE­TA OM TO­RON­TO

World Cup-bibeln - - Front Page -

To­ron­to är hu­vud­sta­den i den ka­na­den­sis­ka pro­vin­sen On­ta­rio och grun­da­des 1793 med nam­net York. 1834 byt­te sta­den namn till To­ron­to. Nam­net kom­mer från den uråld­ri­ga stam­men iro­kesis­kas ord ”tka­ron­to” som be­ty­der ”en plats där träd står i vat­ten”.

I stads­kär­nan bor det 2,5 mil­jo­ner män­ni­skor vil­ket gör To­ron­to till den fem­te störs­ta sta­den i Nor­da­me­ri­ka. To­ron­to lig­ger i Eas­tern stan­dard ti­me zo­ne, sex tim­mar ef­ter Sve­ri­ge.

Eng­els­ka är sta­dens pri­mä­ra språk, men då To­ron­to sak­ta men sä­kert har växt till ett mång­kul­tu­rellt sam­häl­le t­alas det över 160 språk i sta­den.

För­u­tom ishoc­key och NHL-la­get To­ron­to Map­le Le­afs finns det fle­ra and­ra sto­ra id­rotts­lag i sta­den, bland an­nat bas­ket­la­get To­ron­to Rap­tors, ba­se­bol­la­get To­ron­to Blue Jays och fot­bollsla­get To­ron­to FC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.