TA DIG TILL ARE­NAN

World Cup-bibeln - - Front Page -

Air Ca­na­da Cent­re är be­lä­gen på 40 Bay Stre­et i cen­tra­la To­ron­to vil­ket gör det en­kelt att ta sig dit. All­ra smi­di­gast är att ta tun­nel­ba­nan via lin­jen Yor­ke/Uni­ver­si­ty och gå av vid Uni­on Sta­tion. Från sta­tio­nen är det ba­ra någ­ra mi­nu­ters pro­me­nad till are­nan.

Det går även att ta sig till are­nan via buss­lin­jer­na 6 Bay och 72 Pape, men då tra­fi­ken i cen­tra­la To­ron­to kan va­ra tjock är tun­nel­ba­nan att fö­re­dra. För den som vill åka spår­vagn går lin­jer­na 609 och 510 vid Uni­on Sta­tion.

All kol­lek­tiv­tra­fik i To­ron­to är re­la­tivt bil­lig. En dags­bil­jett lig­ger på 80 kro­nor och för den som tän­ker åka mer säljs vec­ko­bil­jet­ter för 275 kro­nor.

För den som vill åka bil till are­nan är det smi­di­gast att ta mo­tor­vä­gen Gar­di­ner Ex­pres­s­way. Kom­mer du väs­ter­i­från tar du av­far­ten Bay/York Stre­et och kom­mer du ös­ter­i­från av­far­ten Yonge Stre­et. Are­nan syns från mo­tor­vä­gen och lig­ger ba­ra 100 me­ter från av­far­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.