SÅ FÅR DU BILJETTER

World Cup-bibeln - - Front Page -

Bil­jet­ter­na släpp­tes i ok­to­ber för­ra året och kan kö­pas via Tic­ket­mas­ter.com – i skri­van­de stund finns det fort­fa­ran­de biljetter kvar och de kos­tar mel­lan 200 och 1 800 kro­nor be­ro­en­de på vil­ken match du vill se. Du kan även kö­pa ­pa­ket­bil­jet­ter till s­amt­li­ga mat­cher un­der tur­ne­ring­en för drygt 10 000 kro­nor.

Det finns and­ra sätt att få biljetter ock­så. Fle­ra svens­ka re­se­fö­re­tag ­er­bju­der pa­ket­re­sor där flyg, match­bil­jet­ter till Sve­ri­ges mat­cher samt mat in­går. Pri­ser­na lig­ger på cir­ka 22 000 kro­nor och upp­åt.

En­ligt An­na Nordqvist, mark­nad- och kom­mu­ni­ka­tions­chef på Svens­ka ishoc­key­för­bun­det, har samt­li­ga biljetter som för­bun­det bli­vit till­de­la­de gått som smör.

– Det har va­rit ett stort tryck. Samt­li­ga biljetter är slut som vi fick kö­pa. ­Al­la mat­cher har va­rit po­pu­lä­ra, bil­jet­ter­na tog slut di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.