”VI DROG IN ETT TRÄD EN HELG OCH LA­DE I NÅGONS

World Cup-bibeln - - Front Page -

Puck­be­hand­ling­en, skot­tet, spel­sin­net och in­te minst skrid­sko­åk­ning­en var nå­got ut­ö­ver det van­li­ga.

Emil Ol­sén var vid den här ti­den ju­ni­or­trä­na­re i Frölun­da och ha­de sto­ra för­hopp­ning­ar om att kun­na kny­ta till sig den lo­van­de bac­ken till klub­bens hoc­key­gym­na­si­um. Men Ol­sén fick vän­ta ett år:

– Erik har all­tid gått si­na eg­na vägar och den ti­den när han skul­le fyl­la 16 år vil­le han till Sö­der­täl­je. Al­la and­ra gick till HV och Frölun­da och and­ra sto­ra klub­bar, men han vil­le gö­ra sin grej. Erik har all­tid va­rit sån. Men jag släpp­te ald­rig kon­tak­ten med Erik och hans mam­ma Ul­la-Ka­rin. Nå­gon­stans kän­de jag att han nog än­då skul­le kom­ma så små­ning­om, be­rät­tar Ol­sén.

– Vi var på nå­gon ut­tag­ning i Gö­te­borg till­sam­mans, men SSK vil­le ha oss bå­da två. Se­dan vet jag in­te rik­tigt ex­akt var­för det blev att vi val­de det, sä­ger kom­pi­sen Oscar Holst.

Erik Karls­son gjor­de snabbt in­tryck i Sö­der­täl­je. Bå­de på och ut­an­för isen. Djur­går­dens nu­va­ran­de backcoach Ste­fan Ny­man var på den här ti­den re­kry­te­rings­an­sva­rig i Sö­der­täl­je.

– Jag minns att när han kom ha­de han fär­gat hå­ret svart och ha­de två sto­ra ör­häng­en, så­na här plas­tör­häng­en som såg ut som di­a­man­ter. Hur han var? En väl­digt ak­tiv bus­unge kan man sä­ga, som gjor­de det ena, and­ra och det tred­je. Men jag ha­de egent­li­gen ald­rig någ­ra pro­blem med Erik. En go kil­le, en spju­ver med många järn i el­den som sa vad han tyck­te och tänk­te.

Men ti­den i Sö­der­täl­je va­ra­de ba­ra i ett halv­år. På isen fun­ge­ra­de det mesta. Karls­son, som var första­års b-ju­ni­or, avan­ce­ra­de ti­digt upp till klub­bens J20-lag och no­sa­de till och med på a-lags­spel. Vid si­dan om fun­ge­ra­de det in­te li­ka bra.

Un­der gym­na­si­e­ti­den skul­le Karls­son och Oscar Holst bo på in­ter­nat­sko­lan Vack­stanäs ut­an­för Sö­der­täl­je. En mil­jö som in­te var som klippt och sku­ren för ener­gi­knip­pet från Lands­bro. Peter Lars­son blev nå­got av en ex­tra­pap­pa un­der förs­ta ti­den i Sö­der­täl­je:

– Erik var in­ne­bo­en­de hos mig till sko­lor­na bör­ja­de i au­gusti och se­dan flyt­ta­de han ut till Vack­stanäs. Hoc­keyn gick jät­te­bra, men han var in­te di­rekt ­nå­gon plugg­häst. Han var 16 år och in­ac­kor­de­rad där ute. Jag minns att Erik sov en del hos oss för min grabb Se­basti­an är li­ka gam­mal och de spe­la­de i sam­ma lag, ­sä­ger Lars­son.

Kom­pi­sen Oscar Holst har sam­ma bild: – Erik och jag var själ­va på sko­lan på hel­ger­na, vi var de en­da som bod­de där he­la ti­den och vi ha­de ju ing­et kör­kort el­ler så. Det tyck­te vi in­te var så jäk­la kul och då blev det li­te bus och så, men egent­li­gen ing­et all­var­ligt. Tänk dig själv: 16 år på en in­ter­nat­sko­la, sä­ger Holst och fort­sät­ter:

– Vi fick gå upp till rek­torn någ­ra gång­er när vi ha­de hit­tat på li­te gre­jer.

Som?

– Det var egent­li­gen in­te så far­ligt, men när vi in­te ha­de nå­gon mat stack vi in i tje­jer­nas kök ibland och tog vad de ha­de att äta. Vi drog även in nå­got träd en helg och la­de i någons rum.

Ett träd?

– Ja, vi tyck­te det var skit­kul när den som bod­de där kom till­ba­ka på mån­dag mor­gon, men det var kanske in­te så upp­skat­tat från sko­lan.

– Jag minns en gång när jag väck­tes mitt i nat­ten av att jag fick vat­ten i an­sik­tet. Det mås­te ha va­rit i bör­jan av ter­mi­nen för jag sov med fönst­ret öp­pet. Vi bod­de i en två­vå­nings­bygg­nad och Erik ha­de rum­met rätt

Fo­to: ERIK KARLS­SON (@er­ik­karls­son65 på Instagram)

På so­ci­a­la me­di­er vi­sar Erik Karls­son hur en äk­ta NHL-su­pers­tar le­ver li­vet. I maj tog han med flick­vän­nen Melin­da till au­stra­lis­ka Syd­ney. I au­gusti hann han med kän­dis­golf i Li­ver­pool med bland and­ra Hen­rik Zet­ter­berg, Niklas Bäck­ström och Jo­han Fran­zén. I fjol blev det mex­i­kanskt fö­del­se­dags­fi­ran­de i Ot­ta­wa plus en kort­se­mes­ter på Smögen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.