”JAG STOD OCH HOP­PA­DE I TV-SOF­FAN 2006 – JAG FÖR­STÅR NOG IN­TE AT T JAG SKA SPE­LA I SAM­MA LAG SOM DEM FÖR­RÄN DET ÄR DAGS”

World Cup-bibeln - - Front Page -

Ibland har man in­te myc­ket an­nat val än att bli ishockeyproffs. In­te när ens för­äld­rar träf­fas i Lek­sand där pap­pan går på hoc­key­gym­na­si­um och där mam­man själv är upp­vux­en och sam­ti­digt även hon id­rotts­in­tres­se­rad. In­te när man själv får föl­ja med och se när farsan spe­lar hoc­key i då­va­ran­de di­vi­sion ett och kän­na den där in­ten­si­te­ten på rik­tigt nä­ra håll. In­te när pap­pan dessutom ock­så är ishoc­keyträ­na­re och man får en skottramp byggd åt sig ute i träd­går­den i ti­dig ål­der där man kan nö­ta skott ef­ter skott ef­ter skott. Ef­ter skott.

– Det var när jag var 9–10 år. Farsan bygg­de en mål­bur och en ski­va och den, och mam­ma och pap­pa, har be­tytt hur myc­ket som helst för mig. Som man stått där och nött. Pap­pa var ju trä­na­re från att jag var 9 år till 14–15 nån­ting, så man har verk­li­gen lärt sig al­la grun­der, sä­ger Filip Forsberg.

Hur många hand­leds­skott har du dra­git på ram­pen? Har du nån sweet spot som du sö­ker el­ler drar du ba­ra?

– Allt som of­tast för­sö­ker jag tit­ta upp och se var jag har luc­kan, men ibland hin­ner man in­te ut­an mås­te skju­ta snabbt och då gäl­ler det att fram­för allt träf­fa mål.

Man vet säl­lan vad som hän­der med dig på isen. Hål­ler du med?

– Ja, li­te. Jag vill va­ra ett över­rask­nings­mo­ment he­la ti­den, men sam­ti­digt vill man ha en på­lit­lig­het i sitt spel mot si­na lag­kam­ra­ter. Men har man lä­get vill man gö­ra det ovän­ta­de, ab­so­lut.

”Jag bju­der på mid­da­gen nu”

hem­mapre­miär, vi möt­te Min­ne­so­ta och fick fem mot tre och Seth Jo­nes sköt på Pa­tric Hör­nqvists ben­skydd och puc­ken kom till mig. Det var ett av de enkla­re mål jag gjort, men mor­san och farsan var där och tit­ta­de och det var väl­digt spe­ci­ellt. Jag har puc­ken hem­ma, in­ra­mad och upp­satt på väg­gen.

Hur spe­ci­ellt ska det bli med World Cup?

– Ja, det är kanske bäs­ta ishoc­keytur­ne­ring­en som har spe­lats till nu så det kom­mer in­te kun­na bli myc­ket bätt­re. Vi har al­la pus­sel­bi­tar som be­hövs. ”Lun­kan”, som tro­ligt­vis är den bäs­ta må­li­sen i värl­den, det bäs­ta för­sva­ret i värl­den och se­dan får vi för­sö­ka le­ve­re­ra fram­åt.

Ja, du kom­mer få spe­la med så­na som Se­di­nar­na och Hen­ke Lundqvist…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.