”DU SKA IN­TE TRO ATT BA­RA FÖR ATT DU ÄR KAPTEN KAN DU GÖ­RA NÅ­GOT AN­NORLUN­DA JÄM­FÖRT MED DINA LAGKOMPISAR – DET ÄR TVÄRTOM”

World Cup-bibeln - - Front Page - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se To­mas Ros to­mas.ros@af­ton­bla­det.se

Le­dar­ska­pet har följt ho­nom ge­nom he­la kar­riä­ren, i OHL-la­get Kit­che­ner Rang­ers v­al­des han i ok­to­ber 2010, som förs­te eu­ro­pé nå­gon­sin, till klub­bens lag­kap­ten. Två år ­se­na­re ut­sågs han till as­si­ste­ran­de lag­kap­ten till Tre Kro­nors hem­ma-VM.

– Det är svårt att sva­ra på var­för det bli­vit så här. Pap­pa (To­ny Landeskog) var ock­så nå­got av en le­da­re när han spe­la­de. Un­der min upp­växt för­sök­te jag gå i brä­schen var jag än var, oav­sett om det var fot­boll, hoc­key el­ler in­ne­ban­dy. Täv­lings­vil­jan tog över, och det gjor­de väl att jag sågs som en le­da­re.

”Ska all­tid gå i brä­schen”

Men vad gör du för att va­ra en le­da­re?

– Det har all­tid hand­lat om att för­sö­ka va­ra mig själv. Pap­pa sa rätt ti­digt att ”du har bli­vit vald till lag­kap­ten för att du är den du är. Du ska in­te för­sö­ka va­ra en Sun­din, ”Li­das”, ”Af­fe” el­ler vem det nu kan va­ra”. Och det är nå­got jag all­tid har tänkt på. Jag ska job­ba sten­hårt, spe­la mitt spel. Du ska in­te tro att ba­ra för att du är kapten så kan du gö­ra nå­got an­norlun­da tro­ligt­vis in­te kom­mer att va­ra den per­fek­ta kap­te­nen, men att jag all­tid ska va­ra ly­hörd, för­sö­ka lä­ra mig och va­ra mig själv så gott jag kan.

Tror på Tre Kro­nor

Co­lo­ra­do har mis­sat slut­spe­let fy­ra av de fem sä­song­er som Landeskog va­rit i klub­ben, men det kan lag­kap­te­nen knap­past be­skyl­las för. De två se­nas­te sä­song­er­na har han stått för 112 poäng (43+69). Till World Cup kom­mer han från låg­pre­ste­ran­de Ava­lan­che till ett Tre Kro­nor som trots tunga ska­deå­ter­bud ses som en av fa­vo­ri­ter­na i tur­ne­ring­en. Sport­bla­dets To­mas Ros har sin fa­vo­rit klar, men Landeskog hål­ler in­te med ho­nom.

Vil­ket lag vin­ner World Cup?

– Sve­ri­ge.

Ja­ha, jag trod­de att du skul­le va­ra di­plo­ma­tisk här, sä­ga att ”många har chan­sen…”?

– Ha­ha.

Men jag häv­dar ju att Ka­na­da har ett så bra lag att de skul­le kun­na ha med tre–fy­ra lag, och att de slår Tre Kro­nor nio gång­er av tio?

ställ­ning­en vi har kom­mer vi att hit­ta sätt att gö­ra mål, det är det ing­en tve­kan om.

Att World Cup spe­las i hoc­key­to­ki­ga T­oron­to har va­rit svårt att mis­sa. För Landeskog in­ne­bär det en ex­tra kryd­da.

– Det ska bli fan­tas­tiskt. Jag sa det re­dan från bör­jan, att är det nå­gon stad man ska spe­la World Cup i så är det To­ron­to. Det är ing­et s­uper­drag på NHL-mat­cher­na där kanske, men det be­ror mer på att bil­jett­pri­ser­na är så höga att de rik­ti­ga sup­port­rar­na in­te har råd att gå dit. Men de äter hoc­key där, de tän­ker hoc­key, de pra­tar hoc­key var man än går i den sta­den. In­vå­nar­na kan myc­ket hoc­key, de stöt­tar väl si­na lag i ba­se­boll och bas­ket, men när ­hoc­keyn drar igång är det allt de bryr sig om.

Det gör ock­så att fa­vo­rit­mot­stån­det i fi­na­len är gi­vet.

– Ka­na­da. Att slå Ka­na­da i To­ron­to skul­le va­ra fan­tas­tiskt ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.