”JAG PUNKTSVETSADE OCH

World Cup-bibeln - - Front Page -

Han väx­te upp i Hud­dinge där ­pap­pa Grönborg ti­digt fick in ho­nom på ishoc­key, bå­de på och vid si­dan av isen. Hans pap­pa upp­fann bå­de ett spe­ci­ellt vi­sir och step in-skrid­sko­skyd­det, och ­Rikard och hans kom­pi­sar fick of­ta va­ra med ne­re i käl­la­ren och hjäl­pa till.

– Det var barn­ar­be­te på hög ni­vå, ha­ha. Jag satt och värm­de och böj­de vi­sir och punktsvetsade bland an­nat. Det blev en del bränn­blå­sor på hän­der­na, men det var bra ex­tra­peng­ar. Jag lär­de mig att peng­ar in­te ­ba­ra är nå­got som ram­lar ner från him­len, ­sä­ger han.

Som 18-åring de­bu­te­ra­de han i Hud­dinges a-lag och tre år se­na­re flyt­ta­de han över ­At­lan­ten för spel och stu­di­er hos St Cloud Sta­te Uni­ver­si­ty. Men hoc­key­kar­riä­ren tog ald­rig rik­tigt fart för den allt­mer de­fen­si­ve bac­ken. Han flyt­ta­de hem till Sve­ri­ge och t­esta­de i bland an­nat Ty­ringe och Ham­mar­by, men 26 år gam­mal val­de han att läg­ga den ak­ti­va kar­riä­ren på hyl­lan.

– Ja, jag kän­de att jag blir nog in­te ­myc­ket bätt­re än så här…

Där och då kun­de hoc­key­li­vet ha va­rit över. Grönborg tog åter­i­gen fly­get över At­lan­ten, den­na gång för att en­bart stu­de­ra. Men en fi­ka med ­gam­la hoc­key­po­lar­na på St Clouds fick in h­onom på hoc­key­spå­ret igen. Först som n­ågon form av as­si­ste­ran­de as­si­stent till h­uvud­coachen, men sen gick det snabbt u­pp­åt.

– Det var hund­ra pro­cent slump att jag kom in på trän­ar­ba­nan. Jag ha­de ab­so­lut ing­en tan­ke på att bli coach och jag ha­de ing­et i­ntres­se av det hel­ler. Men när jag kom till­ba­ka till sko­lan var det sam­ma trä­na­re som när jag var där förs­ta gång­en. De frå­ga­de om jag vil­le hjäl­pa till och flyt­ta li­te puc­kar. Det var fan­tas­tiskt ro­ligt att job­ba med grupp­ro­ces­ser och in­di­vi­du­el­la spe­la­re. En helt ny värld öpp­na­de sig. Se­dan har det näs­tan b­ara rul­lat på.

Hand­ploc­kad som scout

Via jobb på Uni­ver­si­ty of Wiscon­sinStout, Gre­at Falls Ame­ri­cans, Cen­tral Tex­as Black­hawks och Spo­ka­ne Chi­efs fick till slut en an­nan Ham­mar­by-pro­fil, Tom­my Bous­tedt, upp ögo­nen för Grönborg.

In­för hem­ma-VM för ju­niorkro­nor­na 2007 hand­ploc­ka­des Grönborg in som scout. Ett jobb han sen fort­sat­te med även för de oli­ka ung­doms­lands­la­gen och Tre Kro­nor. Ef­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.