BÖJ­DE VI­SIR – DET VAR BARN­AR­BE­TE, HA­HA”

World Cup-bibeln - - Front Page -

tio år som scout, as­si­ste­ran­de och i vint­ras ock­så hu­vud­an­sva­rig för Ju­niorkro­nor­na tog han i vå­ras över ef­ter Pel­le Mårts som för­bunds­kap­ten för Tre Kro­nor.

– Rikard är den i sär­klass bäs­ta match­coach som vi nå­gon­sin har haft i svensk i­shoc­key. Han job­bar med att var­je byte är unikt och det är di­ver­se ut­räk­ning­ar så att spe­lar­na får rätt is­tid och att dags­for­men är av­gö­ran­de. Även de NHL-spe­le­a­re vi pra­tat med har sagt att Rikard är den bäs­te match­coach de har spe­lat för, sä­ger Tom­my B­ous­tedt.

”Är jag som står längst fram nu”

trygg och lugn i min si­tu­a­tion och mitt ­ar­be­te. Det känns som att vi är för­be­red­da och då kan jag ta de här frå­gor­na. Jag har v­arit med i mäs­ter­skap ock­så och va­rit hu­vud­an­sva­rig för J20-lands­la­get som bli­vit väl­digt stort nu även hem­ma i Sve­ri­ge.

Men du har ald­rig coachat ett se­ni­or­lag?

– Det är en de­fi­ni­tions­frå­ga, när jag har coachat col­le­gelag där bor­ta är spe­lar­na 24–25 bast och då är de se­ni­o­rer för mig. Men jag har ald­rig coachat ett SHL-lag, nej.

Är du li­te trött på frå­gan? Är det ­för­enk­lat att sä­ga att man mås­te ha s­eni­o­rer­fa­ren­het som för­bunds­kap­ten? … 17 man in­går i le­darsta­ben. Be­hövs det verk­li­gen så många? Hin­ner de va­ra del­ak­ti­ga?

– Jäv­ligt bra frå­ga. Vis­sa coacher tyc­ker i­nte att de be­hö­ver 17 per­so­ner. Vi tyc­ker att det är ett bra num­mer just nu för det vi h­ål­ler på med. För mig är det ab­so­lut vik­ti­gas­te att vi mås­te ha en tyd­lig ar­bets­be­skriv­ning på vad vi hål­ler på med.

Vad är du nöjd med? Skul­le du va­ra nöjd om ni kom­mer hem med en me­dalj?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.