NOSTALGI-RYSNINGAR

Lin­der­stam: Med risk för att lå­ta ne­ga­tiv

World Cup-bibeln - - Front Page -

Vi­ta­lij Sa­moj­lov, Sergej Myl­ni­kov, Jev­ge­nij B­elotjejkin

Vjatjeslav Fe­ti­sov, Alek­sej Gu­sa­rov, Igor Stel­nov, Va­si­ilj Per­vuchin, Alek­sej Ka­sa­to­nov, Ana­to­lij Fjo­do­tov, Igor Krav­tjuk, Ju­rij Chmy­lev, Vla­di­mir Kru­tov, An­drej Lo­ma­kin, Igor La­ri­o­nov, Va­le­rij Ka­men­skij, A­ndrej Chomu­tov, Sergej Svet­lov, A­lek­sandr Se­mak, Sergej Nem­tji­nov, Sergej Ma­ka­rov, ­Vjatjeslav By­kov, ­Ana­to­lij Se­mjo­nov

Vik­tor Ticho­nov

World Cup är i sin hel­het till­ba­ka i Ka­na­da.

Bra.

Nu fat­tas ba­ra man även tar till­ba­ka det tur­ne­rings­namn som verk­li­gen an­das värl­dens bäs­ta ishoc­key mel­lan värl­dens bäs­ta ishoc­key­spe­la­re.

Det kanske ba­ra är jag, men jag an­tar att man in­te be­hö­ver va­ra nå­gon nostal­gins väk­ta­re för att tän­ka på Ca­na­da Cup och drab­bas av en gans­ka mäk­tig käns­la. Det var lik­som nå­got spe­ci­ellt med den tur­ne­ring­en, nå­got häf­tigt och oupp­nå­e­ligt med mat­cher mel­lan de bäs­ta proff­sen nat­te­tid på and­ra si­dan At­lan­ten, och för egen del då fram­för allt 1987.

Jag ha­de pre­cis bör­jat låg­sta­di­et på Cen­tral­sko­lan i Ha­bo och minns egent­li­gen de­tal­jer­na från den­na tur­ne­ring högst flyk­tigt, men allt om­gär­das än­då av ett väl­digt ma­giskt och mys­tiskt skim­mer. Själv var jag för­stås för li­ten för att lå­ta Ar­ne och ”An­kan” lot­sa mig ge­nom nät­ter­na, men käns­lan av att slå på text-tv mor­go­nen ef­ter och se­dan se sam­man­dra­gen... Gretzky till Le­mi­eux, Le­mi­eux till Gretzky, Gretzky till Le­mi­eux. Ren hoc­key­ma­gi i ren 80-tal­stapp­ning. Mitt förs­ta rik­ti­ga hoc­key­min­ne är ju pro­pa­gan­da­må­let som gav Tre Kro­nor VM-guld i Wi­en ti­di­ga­re sam­ma vår – ett min­ne som fort­fa­ran­de till­hör de tyd­li­gas­te till­sam­mans med ”Sud­dens” 2–1-mål mot Sov­jet 1991, ”Fop­pas” 94-straff, Jo­han Lind­boms knä­stå­en­de före han skju­ter hem HV:s förs­ta SM­guld 1995 och bil­der­na på en rull­stols­bu­ren Peter Ås­lin un­der VM i Tyskland 1993 – och att näs­tan ome­del­bart få föl­ja upp den VM­sen­sa­tio­nen med ett episkt Ca­na­da Cup ef­ter en sä­song då Way­ne Gretzky dessutom vun­nit skyt­te­li­gan i NHL he­la 75 poäng före två­an Ja­ri Kur­ri gjor­de i al­la fall ett livs­långt av­tryck hos mig.

Risk för gås­hud

Och det be­rod­de för­stås även myc­ket på hur värl­den såg ut just 1987, med värl­dens ge­nom ti­der­na bäs­ta ishoc­key­spe­la­re och värl­dens störs­ta kon­tras­ter.

Sov­je­tu­ni­o­nen mot Ka­na­da i fi­nal med öst mot väst, kom­mu­nis­ter mot de­mo­kra­ter, on­da mot go­da om ni så vill. En hög järn­ri­då som dol­de in­syn mot de gläd­je­lö­sa sov­je­tis­ka su­per­spe­la­re som de­taljsmid­des i hoc­keyns äd­la konst mot lönn­lö­vens ar­tis­tiskt vack­ra su­per­duo med Way­ne Gretzky och Ma­rio ­Le­mi­eux som för förs­ta gång­en spe­la­de ihop.

Det var åt­minsto­ne den käns­lan som gär­na för­med­la­des, men fram­för allt så var det här värl­dens ge­nom ti­der­na bäs­ta ishoc­key­spe­la­re som bjöd på värl­dens ge­nom ti­der­na störs­ta ishoc­keyd­ra­ma. El­ler, för att för­enk­la det med ra­ka re­sul­tat och siff­ror (obs: risk för gås­hud):

Och för att ba­ra för­dju­pa det mar­gi­nellt… 5–6 i förs­ta fi­na­len, där en viss Vja­teslav Fe­ti­sov pas­sar fram en viss Alek­sej Ka­sa­to­nov till 1–1 och där en viss Sergej Ma­ka­rov pas­sar fram en viss Vla­di­mir Kru­tov till 2–1 och ett Sov­jet som med he­la sin rö­da su­per­fem­ma vin­ner jät­tedra­mat i sud­den de­ath.

Och 6–5 i den and­ra fi­na­len, där Mark Mes­si­er är in­blan­dad i 1–0, Paul Cof­fey gör 2–1 och där Gretzky pas­sar fram Le­mi­eux till 4–3, 5–4 6–5 – även om det av­gö­ran­de må­let fak­tiskt var ett miss­lyc­kat skott) – med Ka­na­da som vin­ner det­ta monster­dra­ma drygt tio mi­nu­ter in i den and­ra sud­den-ak­ten

Och till sist även 6–5 (!) i den tred­je fi­na­len, där den ka­na­den­sis­ka su­per­du­on har en sista ka­nin kvar i hatten och med dry­ga ­mi­nu­ten kvar av mat­chen bju­der på ett troll-

Mål­vak­ter: Ute­spe­la­re: För­bunds­kap­ten:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.