NU SKA HAN

World Cup-bibeln - - Front Page -

Det är gi­vet­vis ing­en som helst rätt­vis po­si­tion att pla­ce­ra en ton­å­ring i och inga rim­li­ga an­språk att gö­ra på egent­li­gen nå­gon per­son. Men värl­den är var­ken rätt­vis el­ler rim­lig och det här var up­pen­bar­li­gen in­te vil­ken ung kil­le som helst.

För som tid­ning­ar­na skrev och tv-ka­na­ler­na bland an­nat för­kla­ra­de där un­der vå­ren 2005:

”He­la NHL:s fram­tid kan be­ro på om årets första­val mot­sva­rar för­vänt­ning­ar­na och blir det af­fisch­namn spor­ten be­hö­ver.”

/USA To­day

”Han är ett full­stän­digt fe­no­men.”

/TSN

”Han kom­mer sät­ta färg på he­la spor­ten med sin do­mi­nans. ”

/Bar­ry Mel­ro­se

”Hoc­keyns svar på LeBron Ja­mes.”

/ESPN

”Den störs­ta ta­lang­en se­dan Ma­rio L­emi­eux draf­ta­des 1984. Han kan slå en hel del av mi­na re­kord.”

/Way­ne Gretzky

Så ni för­står – om för­vänt­ning­ar fak­tiskt skul­le väga rent fy­siskt ha­de de som låg på en 17-årig Sidney Cros­bys ax­lar tro­ligt­vis sla­git vikt­re­kord.

Ett ton? Tio? Oav­sett väl­digt myc­ket mer än vad nå­gon, oav­sett ål­der, skul­le be­hö­va bä­ra. Men har man på grund av sin ex­tre­ma ta­lang brot­tats med om­giv­ning­ens enor­ma hopp och jäm­förts med just Way­ne Gretzky ge­nom he­la sin upp­växt lär man sig tyd­li­gen hands­kas med dem gans­ka bra. För som Crosby sa­de di­rekt ef­ter att han draf­tats först av Pitts­burgh Pen­gu­ins 2005:

– För­vänt­ning­ar be­kom­mer mig in­te. Jag kom­mer in­te för­sö­ka bli den nye Way­ne Gretzky el­ler Ma­rio Le­mi­eux, jag vill ba­ra få ut all min po­ten­ti­al. Jag vill ba­ra spe­la hoc­key och gö­ra det bra. El­ler som hans agent Pat Bris­son sa­de i sam­ma ve­va, som haft kon­takt med Crosby se­dan han var ung:

– Re­dan när han var 13 år ställ­de han frå­gor som om han vo­re 18. Han vill ve­ta allt om vägen till fram­gång.

Hjälp­löst sist – än­då po­äng­fest

Nä, för­vänt­ning­ar tycks ju egent­li­gen in­te be­kom­ma Sidney Crosby alls. För som 18-åring och med sin förs­ta ful­la NHL-sä­song bakom sig ha­de han gjort 102 poäng på 82 mat­cher –

Fo­to: AP

Crosby har även vun­nit ju­ni­or-VM.

ÄR RE­DAN HI­STO­RISK Sidney Crosby har hun­nit med att vin­na Stan­ley Cup, OS och VM med Pitts­burgh re­spek­ti­ve Ka­na­dasom lag­kap­ten. Nu är han ute ef­ter att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.