BLI ODÖDLIG

World Cup-bibeln - - Front Page - Jo­han Lin­der­stam jo­han.lin­der­stam@af­ton­bla­det.se

trots att Pen­gu­ins var hjälp­löst och över­läg­set sist i he­la den öst­ra kon­fe­ren­sen, he­la tolv (!) poäng bakom näs­tjum­bon Washing­ton. Året ef­ter, vå­ren 2007, ha­de han fört Pitts­burgh till slut­spel för förs­ta gång­en se­dan 2001 med 120 poäng i se­ri­en och en över­läg­sen se­ger i po­äng­li­gan och året ef­ter tog han dem he­la vägen till fi­nal som den yngs­ta NHL-kap­te­nen nå­gon­sin. Yt­ter­li­ga­re ett år ef­ter det, vå­ren 2009, vann Pitts­burgh Pen­gu­ins så sin förs­ta Stan­ley Cup på 17 år an­för­da av just Sidney Crosby och Jev­ge­nij Mal­kin.

Bra så?

Knap­past. Ett knappt år se­na­re av­gjor­de Crosby OS-fi­na­len mot USA ”hem­ma” i Van­cou­ver i sud­den de­ath, yt­ter­li­ga­re fy­ra år se­na­re för­de han Ka­na­da till än­nu ett OS-guld, den­na gång som kapten, och vå­ren 2015 tog han se­dan även VM-guld med Ka­na­da och blev då ock­så den en­da att bli med­lem av Tri­p­le Gold Club som lag­kap­ten ge­nom al­la oli­ka tit­lar (SC 2009, OS 2014, VM 2015).

– Det var där­för vi åk­te hit, för att vin­na. Men att va­ra med om det här, med VM, OS, JVM… Det är gans­ka jäk­la spe­ci­ellt att spe­la för Ka­na­da, sa­de Sidney Crosby ef­ter se­gern i VM 2015.

För­vän­tar sig ett guld

”För­vänt­ning­ar be­kom­mer mig in­te”… Nej allt ”the next one” tar i tycks helt en­kelt bli till guld och nu har han till­sam­mans med Jo­nat­han To­ews än­nu en chans att bli än mer odödlig ge­nom att bli den sjät­te spe­la­ren ge­nom histo­ri­en att vin­na den gyl­le­ne kvadra­ten med Stan­ley Cup, OS, VM och Ca­na­da/World Cup.

Här pra­tar vi allt­så om en ishoc­keyns LeBron Ja­mes och den störs­ta ta­lang­en se­dan Ma­rio Le­mi­eux. Ett fe­no­men som satt färg på he­la spor­ten ge­nom att re­dan slå någ­ra av Gretzkys re­kord, bli det af­fisch­namn he­la hoc­keyn be­höv­de och som fak­tiskt mot­sva­rat al­la full­stän­digt bi­sar­ra för­vänt­ning­ar.

Och hös­tens su­per­tur­ne­ring är ju egent­li­gen den en­da ti­tel som Sidney Crosby sak­nar.

Han har vun­nit JVM, som av många nor­da­me­ri­ka­ner ran­kas hög­re än VM då det är en tur­ne­ring mel­lan de bäs­ta i ett visst seg­ment sna­ra­re än, vad de an­ser, mel­lan lo­sers som åkt ur slut­spe­let i NHL. Men han har fram­för allt vun­nit Stan­ley Cup två gång­er, OS två gång­er och VM en gång och har nu chan­sen att säll­ska­pa en ma­giskt namn­stark kvin­tett in i odöd­lig­he­ten ge­nom att ock­så vin­na World Cup. Hem­ma, i Ka­na­da.

– Det är en helt otro­lig möj­lig­het, sä­ger Crosby.

– Ba­ra att få spe­la för Ka­na­da är rätt coolt och att nu få gö­ra det i Ka­na­da, fullt med­ve­ten om hur vik­tigt det är för al­la som bor här, är verk­li­gen helt ga­let.

Hem­ma­publi­ken i To­ron­to kom­mer oav­sett hop­pas på guld, vil­ja ha guld, vän­ta sig guld, när­mast krä­va guld.

Och den ka­na­den­sis­ke lag­kap­te­nen, vis av er­fa­ren­het, vet för­stås även hur just det lan­det lig­ger.

– Det vet vi al­la, sä­ger Sidney Crosby.

– Det är ba­ra vi som kan gö­ra det, så nu är det upp till oss spe­la­re att le­ve­re­ra.

Fo­to: AP, BILDBYRÅN, GETTY, DISNEY

full­bor­da me­dalj­sam­ling­en i World Cup. ”Det är en helt otro­lig möj­lig­het”, sä­ger ”Sid the Kid” in­för tur­ne­ring­en på hem­ma­plan i To­ron­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.