”VI MÅS­TE VI­SA

World Cup-bibeln - - Front Page -

Vi bac­kar ban­det 20 år. För förs­ta gång­en spe­las tur­ne­ring­en World Cup, det som ti­di­ga­re het­te Ca­na­da Cup. USA ham­nar i sam­ma grupp som Ka­na­da, Ryss­land och Slo­va­ki­en. Med stjär­nor som Chris Che­li­os, John LeClair och Brett Hull, som al­la tre kom med i tur­ne­ring­ens lag, vin­ner USA grup­pen och av ba­ra far­ten be­seg­rar de Ryss­land i se­mi­fi­na­len med 5–2.

Fi­na­len spe­las i bäst av tre mat­cher och där vän­tar är­ke­ri­va­len Ka­na­da, som ock­så vin­ner den förs­ta ron­den. Men USA sam­lar kraft och vin­ner de två kom­man­de mat­cher­na med 5–2 och tar hem gul­det.

Där­ef­ter har USA spe­lat ett World Cup, fem OS och 20 världs­mäs­ter­skap ut­an att lyc­kas vin­na nå­got guld. På de här 20 åren har de ta­git tre VM-brons, me­dan de på fem OS-tur­ne­ring­ar har gått till fi­nal två gång­er (2002 och 2010), men bå­da gång­er­na har Ka­na­da vun­nit guld.

He­la li­gans MVP

Att på 20 år ba­ra ha ta­git fem me­dal­jer på 26 mäs­ter­skap är för­stås un­der­känt för en så­dan stor na­tion som USA. Men när World Cup nu är till­ba­ka hop­pas de kun­na bry­ta den 20 år långa se­ger­lö­sa svi­ten. En stor an­led­ning till att ame­ri- ka­ner­na nu verk­li­gen vå­gar tro på guld är 27-åri­ge Patrick Kane. Black­hawks stjärn­for­ward skrev in sig i histo­rie­böc­ker­na den gång­na sä­song­en då han blev den förs­ta ame­ri­ka­nen nå­gon­sin att vin­na bå­de po­äng­li­gan (106 poäng) samt Hart Trop­hy, som li­gans mest vär­de­ful­le spe­la­re.

– Det är otro­ligt att ing­en ame­ri­kan vun­nit po­äng­li­gan el­ler MVP-pri­set, ef­tersom det har fun­nits så många bra ame­ri­kans­ka spe­la­re. Man kan näm­na spe­la­re som

Fo­to: BILDBYRÅN

Patrick Kane ska an­fö­ra USA.

NU VÅ­GAR DE TRO PÅ NYTT GULD 1996 vann USA World Cup ef­ter en raff­lan­de fi­nal­se­rie mot Ka­na­da. Se­dan dess har 20 år in­ne­hål­lan­des för­lus­ter mot

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.