MER STOLT­HET”

World Cup-bibeln - - Front Page - Jo­han­nes Hägglund jo­han­nes.hagglund@af­ton­bla­det.se

Chris Che­li­os, Bri­an Le­etch, Mike Mo­da­no, Joe Mul­len el­ler Je­re­my Ro­e­nick. Det är spe­la­re som har haft fan­tas­tis­ka kar­riä­rer, sa Kane ef­ter galan till nhl.com en­ligt Hoc­keys­ve­ri­ge.

”Jag är för­vän­tans­full”

Kane är långt ifrån den en­de i USA som kom­mer till World Cup med bra själv­för­tro­en­de. Joe Pa­vel­ski im­po­ne­ra­de i grundse­ri­en, men höj­de sig yt­ter­li­ga­re ett snäpp i slut­spe­let och var en av Sharks vik­ti­gas­te spe­la­re när la­get tog sig he­la vägen till Stan­ley Cup-fi­nal. En an­nan som ame­ri­ka­ner­na hop­pas har be­va­rat for­men är Co­lum­bus for­ward Bla­ke Whe­e­ler, som med si­na 78 poäng slu­ta­de åt­ta i NHL:s po­äng­li­ga den gång­na sä­song­en.

– Jag är för­vän­tans­full in­för World Cup. Det är en väl­digt stor tur­ne­ring och att he­la tur­ne­ring­en av­görs i To­ron­to gör det än­nu mer spän­nan­de, sä­ger Whe­e­ler, som med si­na 102 ki­lo är en av sex spe­la­re i det ame­ri­kans­ka la­get som väger över 100 ki­lo.

Fak­tum är att USA är det klart tyngs­ta la­get i tur­ne­ring­en med ett snitt på 95,65 ki­lo, vil­ket är drygt ett ki­lo mer än Ka­na­da, som har det näst tyngs­ta la­get.

Har de bäs­ta mål­vak­ter­na

Vad mer ta­lar för att USA ska kun­na bry­ta den 20 år långa guld­lö­sa svi­ten? Jo, mål­vakts­spe­let. När NHL Network lät ett gäng ex­per­ter ran­ka li­gans bäs­ta mål­vak­ter har USA samt­li­ga si­na tre World Cup-mål­vak­ter på topp-5. Kings Jo­nat­han Quick ran­kas som värl­dens tred­je bäs­ta mål­vakt, Ben Bishop åter­finns på fjär­de plats och Co­ry Sch­nei­der är fem­ma på ran­king­en.

Med den mål­vaktstri­on hop­pas USA kun­na ta sitt förs­ta guld se­dan 1996.

– Vi vill ha ett bätt­re re­sul­tat nu än i OS i Sotji (fjär­de plats). Vi kom till tur­ne­ring­en med bra själv­för­tro­en­de, men plöts­ligt för­lo­ra­de vi, och vi av­slu­ta­de in­te job­bet. Vi mås­te ha mer stolt­het än så och vi­sa oss själ­va och vår ­na­tion vad vi går för, sä­ger bac­ken Ry­an McDo­nagh till nhl.com.

Fo­to: NICLAS HAMMARSTRÖM och AP

bland an­nat Fin­land och Ka­na­da, här i Sotji-OS 2014,hun­nit pas­se­rat ut­an att ame­ri­ka­ner­na vun­nit en en­da tur­ne­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.