BJÖRNEN

World Cup-bibeln - - Front Page -

Han var länge den osli­pa­de ­di­a­man­ten som scou­ter­na för­bi­såg.

Nu – åt­ta år ef­ter se­ni­or­de­bu­ten hem­ma i Ryss­land – har Artemij P­ana­rin, 24, ta­git NHL med storm och pri­sats som he­la li­gans bäs­te ­de­bu­tant.

En slumpar­tad agent­histo­ria, ­lis­ti­ga över­tal­nings­kam­pan­jer och väl­vil­li­ga Chi­ca­go- bor lig­ger bakom suc­cén för Black­hawks och den ­rys­ka björ­nens nya stor­stjär­na.

Sen­sa­tio­nen Artemij Panarin har be­skri­vits som en säl­lan skå­dad ”la­te bloo­mer”-­sa­ga i NHL – men helt färsk på den in­ter­na­tio­nel­la­hoc­keysce­nen kan man knap­past på­stå att det rys­ka puck­ge­ni­et är. Sna­ra­re tvärtom.

Re­dan som 18-åring de­bu­te­ra­de han i KHL för den ökän­da klub­ben Vitjaz Tje­chov (nu­me­ra un­der nam­net Vitjaz Po­dolsk) som ­ge­nom åren sys­te­ma­tiskt ploc­kat in m­äng­der av före det­ta NHL-slags­käm­par och sva­rat för en vårds­lös, på grän­sen till re­gel­vid­rig hoc­key. Pa­narins stil? Ra­ka mot­sat­sen.

Med väl­ut­veck­lat spel­sin­ne och iö­gon­fal­lan­de klubb­tek­nik var han – till­sam­mans med upp­haus­sa­de su­per­ta­lang­er som V­la­di­mir Ta­ra­sen­ko och Jev­ge­nij Kuz­netsov – starkt bi­dra­gan­de till Ryss­lands mäk­ti­ga JVM-guld 2011, där storfa­vo­ri­ten Ka­na­da ­fi­nal­be­seg­ra­des ef­ter en helt ga­len vänd­ning.

Panarin blev två­måls­skytt i den där hi­sto­ris­ka mat­chen – Ryss­land gick från 0–3 till 5–3 i slut­pe­ri­o­den – och hem­ma i KHL bör­ja­de han suc­ces­sivt att eta­ble­ra sig som en le­dan­de s­pe­la­re i klubb­la­get. In­te nog med att Panarin ti­digt ut­sågs till as­si­ste­ran­de kapten i Vitjaz, han fick ock­så chan­sen att gö­ra si­na förs­ta s­eni­or­lands­kam­per.

Scou­ter­na av­skräck­tes

Men trots de många teck­nen på en lovand­e hoc­key­kar­riär var in­tres­set från NHL-håll svalt, till och med när­mast obe­fint­ligt. P­anarins ringa stor­lek – han ­väg­de ba­ra o­mkring 70 ki­lo och stack knap­past ut i det fy­sis­ka spe­let – låg ho­nom i fa­tet och a­vskräck­te scou­ter­na, som in­te lät sig över­ty­gas om for­war­dens kun­nan­de och po­ten­ti­al.

Att den ta­ni­ge skrid­sko­vir­tu­o­sen från K­or­ki­no, be­lä­get vid fo­ten av Ural­ber­gens syd­öst­ra de­lar, nä­ra Ka­zakstan, fle­ra år s­ena­re skul­le bli en fi­rad stjär­na i Chi­ca­go Black­hawks fanns in­te på kar­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.