HANS NHL-VAL:

World Cup-bibeln - - Front Page -

I Ryss­land var det dock ing­en tve­kan om att Pa­narins an­se­en­de steg år för år, och när han 2013 vär­va­des till stor­klub­ben SKA Sankt Pe­ters­burg kom det verk­li­ga ge­nom­brot­tet.

Panarin vann la­gets in­ter­na po­äng­li­ga – ­före namn som Il­ja Ko­val­tjuk, Patrick Tho­re­sen och To­ny Mår­tens­son – och sågs plöts­ligt in­te ba­ra som en stjär­na i KHL, han var en at­trak­tion.

– Jag kän­de till Artemij re­dan in­nan, men när han nu spe­la­de i sam­ma lag, ja, man såg di­rekt att han han var en klas­spe­la­re, sä­ger Mår­tens­son och minns tilll­ba­ka:

– Hans ked­ja med Va­dim Sji­patjov och Jev­ge­nij Da­do­nov var helt över­läg­sen. Jag sa till en kom­pis re­dan då att Panarin lätt kan bli en stjärn­spe­la­re i NHL.

Det var ock­så i det här ske­det, el­ler rät­ta­re sagt ti­digt sä­song­en där­på, hös­ten 2014, som en ny­bli­ven agent från Min­ne­so­ta i USA gjor­de sitt livs kap.

Han het­te Tom Lynn, var sex­barns­pap­pa och ha­de, mel­lan ar­bets­syss­lor­na, fullt upp med att skjut­sa si­na ung­ar till hoc­key­trä­ning­ar­na. Ti­di­ga­re job­ba­de han (vil­ket de­fi­ni­tivt ska på­pe­kas) som as­si­ste­ran­de ge­ne­ral ­ma­na­ger för NHL-klub­ben Min­ne­so­ta Wild och sköt­te näs­tan al­la kon­trakts­för­hand­ling­ar un­der nio års tid.

Men som agent, på and­ra si­dan det där för­hand­lings­bor­det, var Tom pur­färsk och ­ha­de in­te hun­nit byg­ga upp ett nämn­värt stall av kli­en­ter – bort­sett från ett känt namn: SKA

Sankt Pe­ters­burg-for­war­den Vik­tor Ticho­nov, barn­barn till den le­gen­da­ris­ke trä­na­ren med sam­ma namn.

Ticho­nov fick age­ra tolk

Ticho­nov val­des ti­digt i NHL-draf­ten 2008, men lyc­ka­des ald­rig rik­tigt i Nor­da­me­ri­ka och åter­vän­de ef­ter någ­ra år till Ryss­land. Där gjor­de han nu braksuc­cé ihop med bland and­ra bäs­ta po­la­ren Artemij Panarin.

När Ticho­nov pra­ta­de med Panarin om sin agent i USA – och am­bi­tio­nen att tes­ta på ett nytt NHL-även­tyr – blev kom­pi­sen in­tres­se­rad. Väl­digt in­tres­se­rad. Artemij frå­ga­de om in­te den där Tom Lynn kun­de hö­ra av sig till ho­nom ock­så, och vips ha­de Vik­tor ar­ran­ge­rat ett te­le­fon­sam­tal mel­lan bäs­ti­sen och sin ame­ri­kans­ka kon­takt.

Det gick … så där.

Ticho­nov fick age­ra tolk för att par­ter­na över hu­vud ta­get skul­le för­stå varand­ra, men till slut be­stäm­de sig än­då Lynn för att ge ­Panarin en chans – sta­tisti­ken ta­la­de sitt tyd­li­ga språk – och ju mer han spe­ci­alstu­de­ra­de Sankt Pe­ters­burgs mat­cher, ju tyd­li­ga­re sud­da­des frå­ge­teck­nen ut.

– Artemij vi­sa­de i KHL att han in­te har ­någ­ra pro­blem med sto­ra, star­ka mot­stån­da­re. Myc­ket av hans spel sker nä­ra kas­sen och i trånga si­tu­a­tio­ner, så jag viss­te att över­gång­en från stor till li­ten rink in­te skul­le bli så svår som vis­sa trod­de, sä­ger Lynn.

Artemij Panarin fort­sat­te att form­li­gen ösa in poäng hem­ma i Sankt Pe­ters­burg – och Tom Lynn bör­ja­de ringa runt till oli­ka NHL­klub­bar i syf­te att säl­ja in sin po­ten­ti­el­la guld­klimp.

Om han fick svar? Ja, det kan man lugnt på­stå. Fler än 20 klub­bar från värl­dens bäs­ta hoc­key­li­ga ha­de plöts­ligt fått upp ögo­nen för KHL-pro­fi­len och an­mäl­de sitt intresse un­der vin­tern. Två ge­ne­ral ma­na­gers flög till och med själ­va över till Ryss­land för att ­kun­na träf­fa Panarin per­son­li­gen, me­dan ett fler­tal and­ra lag åt­minsto­ne skic­ka­de re­pre­sen­tan­ter.

En hugg­sexa ha­de in­letts och in­te blev det för­stås säm­re av att Artemij, med 20 pin­nar på li­ka många slut­spels­mat­cher, led­de sitt Sankt Pe­ters­burg till KHL-ti­teln och fick ­lyfta Ga­ga­rin Cup-trofén vå­ren 2015.

”Ryss­land är krång­li­ga­re”

Där­ef­ter skul­le VM i Prag ta vid och så­väl Panarin som Lynn vil­le fär­dig­stäl­la ett NHLav­tal in­nan tur­ne­ring­en drog igång.

Till slut stod det mel­lan sex klub­bar, där To­ron­to Map­le Le­afs ha­de kom­mit med det mest luk­ra­ti­va kon­traks­för­sla­get. Även Montre­al Ca­na­di­ens och Cal­ga­ry Fla­mes var ti­digt in­ne i bud­giv­ning­en och up­pen­bart ­an­ge­läg­na om rys­sens sig­na­tur.

Vad Panarin – ef­ter no­ga över­vä­gan­de – val­de att un­der­teck­na den 30 april 2015? Det eko­no­miskt sett lägs­ta bu­det.

Chi­ca­go Black­hawks, topp­la­get som se­na­re sam­ma sä­song vann Stan­ley Cup, ut­nytt­ja­de si­na för­de­lar i kon­kur­ren­sen till max:

PRISADES FÖR SIN DEBUTSÄSONG Artemij P­ana­rin bil­da­de un­der för­ra sä­song­en ett fruk­tat sam­ar­be­te med Patrick Kane i Chi­ca­go Black­hawks. Det bi­drog

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.