SÄMS­TA BU­DET

World Cup-bibeln - - Front Page - Jo­nat­han Eke­liw jo­nat­han.eke­liw@af­ton­bla­det.se

Stan Bow­man, Black­hawks hyl­la­de ­ge­ne­ral ma­na­ger, ha­de ti­di­ga­re rol­len som as­si­ste­ran­de GM – pre­cis som Tom Lynn ­un­der sam­ma pe­ri­od. Trots att de ver­ka­de i oli­ka NHL-or­ga­ni­sa­tio­ner ha­de de lärt kän­na varand­ra väl och kom all­tid bra över­ens.

Bar­ry Smith, en av Bow­mans när­mas­te män i klubbled­ning­en, har ti­di­ga­re va­rit ­hu­vud­trä­na­re för SKA Sankt Pe­ters­burg och kun­de gynn­samt dra nyt­ta av si­na gam­la ­rys­ka kon­tak­ter.

– Ryss­land är ett li­te krång­li­ga­re stäl­le i så­da­na här av­se­en­den. Det är in­te som att kom­ma till Sve­ri­ge, där de fles­ta pra­tar eng­els­ka. Om du in­te har go­da kon­tak­ter där bor­ta, i Ryss­land allt­så, är det lätt att stö­ta på pro­blem. Bar­ry har ju bott och trä­nat där, så han vet hur allt fun­ge­rar, styr­de upp ett bra ­mö­te med Artemij och för­kla­ra­de var­för Chi­ca­go skul­le pas­sa per­fekt, sä­ger Stan Bow­man.

Black­hawks lo­va­de att sat­sa på Panarin och di­rekt tes­ta ho­nom i en fram­trä­dan­de roll. Klub­ben ha­de näs­tan ing­et ut­rym­me un­der lö­ne­ta­ket för att kun­na pres­sa in ny­för­vär­vet in­om NHL:s bud­getra­mar – men Panarin gick med på att av­stå de tjoc­ka­re doll­ar­bun­tar­na för chan­sen att spe­la i de se­nas­teå­rens mest fram­gångs­ri­ka lag.

Det var na­tur­ligt­vis ing­en nack­del för ­Artemij Panarin att även Vik­tor Ticho­nov någ­ra må­na­der se­na­re val­de att skri­va på för Chi­ca­go Black­hawks, och med sin er­fa­ren­het kun­de gui­da kom­pi­sen fram i den nya, helt främ­man­de var­da­gen på and­ra si­dan ­At­lan­ten.

Men klub­ben in­såg re­dan in­nan Panarin lan­da­de i USA att han skul­le be­hö­va än­nu mer as­si­stans än så. Där­för upp­rät­ta­de led­ning­en kon­takt med det rysk­föd­da Chi­ca­go­pa­ret Andrew Ak­si­o­nov och Ju­lia Mi­chaj­lo­va, som fri­vil­ligt tog på sig an­sva­ret att ­hjäl­pa Panarin med sa­ker som att hit­ta en lämp­lig bo­stad, öpp­na ett ame­ri­kanskt bank­kon­to och by­ta mo­bi­la­bon­ne­mang. Och de gjor­de det allt­så av ren väl­vil­ja, ut­an nå­gon eko­no­misk kom­pen­sa­tion.

– Jag vå­gar knappt tän­ka på hur det skul­le ha gått för mig om de in­te ha­de fun­nits där och hjälpt till, sä­ger Artemij Panarin själv.

– De är så­da­na där per­so­ner som helt en­kelt äls­kar att hjäl­pa folk. Fan­tas­tiskt trev­li­ga män­ni­skor som vi är ex­tremt tack­sam­ma över att ha fått stif­ta be­kant­skap med, sä­ger Vik­tor Ticho­nov.

Fann varand­ra di­rekt

Hur det se­dan gick på isen, då? Ticho­nov gjor­de fak­tiskt in­te en en­da ­poäng i Black­hawks, ham­na­de i Ari­zo­na Coyo­tes i stäl­let och har nu – ef­ter än­nu en miss­lyc­kad NHL-se­jour – åter­vänt till Sankt Pe­ters­burg igen.

Panarin slog ige­nom di­rekt, stod för 77 ­poäng på 80 mat­cher i grundse­ri­en un­der sin debutsäsong och fick i ju­ni pri­set som årets bäs­te ny­kom­ling i NHL, Cal­der Trop­hy.

– Det är un­der­bart kul att se Artemij spe­la, man nju­ter. Han och Patrick Kane är så dy­na­mis­ka till­sam­mans att man ba­ra vill se mer. Vil­ken sä­song de två ha­de ihop, sä­ger Black­hawks ve­te­ran­for­ward Ma­ri­an Hos­sa, slo­va­ken som ska spe­la World Cup för Lag Eu­ro­pa.

Ja, för det går in­te att av­slu­ta den här tex­ten ut­an att näm­na sam­ar­be­tet mel­lan Panarin och su­per­stjär­nan Kane.

De fann varand­ra di­rekt och for­ma­de den gång­na sä­song­en NHL:s kanske mest fruk­ta­de ra­dar­par – trots rys­sens knagg­li­ga eng­elska­kun­ska­per.

– Jag be­gri­per språ­ket myc­ket bätt­re nu än i bör­jan. Jag kan fort­fa­ran­de in­te få ihop full­stän­di­ga me­ning­ar själv, men det fun­ge­rar än­då med Kane på nå­got sätt. Vi för­står varand­ra, sä­ger Panarin.

Nu ska han allt­så spe­la World Cup för Ryss­land, och Pa­narins för­re lag­kam­rat To­ny Mår­tens­son ser fram emot tur­ne­ring­en – in­te ­ba­ra ur svenskt ut­an även ryskt per­spek­tiv.

– Panarin trä­na­de sten­hårt i Sankt Pe­ters­burg och stan­na­de of­ta kvar ef­ter oss and­ra. Li­te oryskt på nå­got vis. Han vil­le verk­li­gen till NHL, sä­ger Mår­tens­son.

– Det skul­le va­ra rik­tigt kul att se ho­nom ihop med Sji­patjov och Da­do­nov i World Cup igen – pre­cis som i KHL, al­la tre är ju ­ut­tag­na. Ryss­land har så många världs­klass­spe­la­re offensivt. Det ska bli otro­ligt in­tres­sant att föl­ja Panarin och Ryss­land i den här tur­ne­ring­en.

starkt till att den rys­ke for­war­den i ju­ni till­de­la­des Cal­der Me­mo­ri­al Trop­hy, pri­set som Årets roo­kie i NHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.