MIKKOMIRAKEL

Mins­ta chans? Nej, nej – ni är var­na­de

World Cup-bibeln - - Front Page -

lar­na 2016 är det långt ifrån li­ka namn­kun­nigt som i ti­di­ga­re mäs­ter­skap un­der 2000-ta­let. Och långt från and­ra na­tio­ner – på pap­pe­ret.

Flam­mar upp om tio år

Men här finns en enorm ut­veck­lings­po­ten­ti­al – fram­ti­den ser onek­li­gen ljus ut.

För­u­tom 33-åri­ge Koivu får ve­te­ra­ner­na Jus­si Jo­ki­nen, 33, och Valt­te­ri Filppu­la, 32, dra tunga lass i la­get där snitt­ål­dern lig­ger på pre­cis över det lag­li­ga för myc­ket av det unga ame­ri­ka­ner vill gö­ra.

21-åri­ge (den 2 sep­tem­ber) Flo­ri­da­cen­tern Alek­san­der Bar­kov till­hör re­dan en av de mest ru­ti­ne­ra­de spe­lar­na med tre NHL-sä­song­er och bå­de VM-sil­ver samt OS-brons på sitt cv.

De bli­van­de super­no­vor­na, ton­å­ring­ar­na Pa­trik Lai­ne och Se­basti­an Aho, ska nu mö­ta värl­dens bäs­ta spe­la­re en må­nad in­nan de ens de­bu­te­rar i NHL.

De ger för­mod­li­gen ett av­tryck di­rekt, men det är om tio år de flam­mar upp.

Mer om det då.

Klart att en match skil­jer sig från de and­ra. Den 20 sep­tem­ber kloc­kan 21.00 svensk tid av­görs för­mod­li­gen vil­ket lag som tar chan­sen att nå se­mi­fi­nal när Sve­ri­ge mö­ter Fin­land i la­gens and­ra grupp­spels­match.

Tre Kro­nor är stor fa­vo­rit, som van­ligt.

Men nu vet ”Hen­ke” och ni and­ra: un­derskat­ta in­te Mikko Koivu.

Någ­ra ra­der om själ­va tur­ne­ring­en ock­så. Jag har ald­rig, in­te ens un­der de epis­ka mat­cher­na mel­lan Ka­na­da och Sov­je­tu­ni­o­nen på 1980-ta­let när den het­te Ca­na­da Cup, rik­tigt gil­lat spek­tak­let.

Ja, vi får se de bäs­ta. Ja, vi får se världs­hoc­key. Ja, vi får se un­der­håll­ning.

Men ”rik­ti­ga

VM”? Nej.

Det sak­nas kon­ti­nu­i­tet, det sak­nas käns­lor, det sak­nas all­var. Ba­ra det att ett lag som he­ter Eu­ro­pa fak­tiskt kan vin­na allt är stö­ran­de.

För mig är majtur­ne­ring­en stör­re. De spe­la­re som an­slu­ter gör det med hjär­ta trots 100 NHL-mat­cher i be­nen, de vill vin­na, de vill skri­va histo­ria. Nu hand­lar det om se­mes­ter­se­ga li­ra­re med ett få­tal is­pass i krop

pen som tving­as dit av NHL.

Det är show före slag.

Och hur ska vin­nar­na ti­tu­le­ra sig? World Cup-seg­ra­re? WC-an­kor?

En li­ten pas­sus till ti­di­ga­re ra­der: när Fin­lands ju­ni­or­boom verk­li­gen ex­plo­de­rar – låt oss sä­ga sent 2020-tal el­ler in­led­ning av 2030-tal – har vi tro­li­gen fun­nit liv på många, många pla­ne­ter.

Ett li­tet ga­lax­mäs­ter­skap då vo­re fint.

Ka­na­da lär va­ra chans­löst mot Prox­i­ma b.

Det är skill­nad på stjär­nor och stjär­nor.

Fo­to: BILDBYRÅN

BLIR DET ETT NYTT GULD? Mikko Koivu var med när Fin­land slog Tre Kro­nor med 6–1 i VM-fi­na­len 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.