”Min fram­tid är än­nu en gå­ta”

World Cup-bibeln - - Front Page - Jark­ko Pä­ivä­ni­e­mi jark­ko.pa­i­va­ni­e­mi@af­ton­bla­det.se

led­ning­en med ge­ne­ral ma­na­ger Je­re Leh­ti­nen och vice di­ton Jar­mo Ke­kälä­i­nen (den förs­te eu­ro­pé att nå GM-sta­tus i Ca­ro­li­na och NHL) i förs­ta hand.

Men ef­ter World Cup är allt öp­pet.

– Min fram­tid är än­nu en gå­ta. Och även det, hur ak­tiv jag verk- li­gen vill va­ra. Det finns mas­sor av jobb om jag ba­ra or­kar med det. I Fin­land öns­kar sä­kert var­je klubb hjälp, från ju­ni­o­rer till män. Och från Ana­heims si­da är de ock­så in­tres­se­ra­de från bå­de NHL-man­ska­pet och Ducks ju­ni­o­rer, sä­ger Te­e­mu Se­län­ne till deb fins­ka tid­ning­en Il­ta­leh­ti.

Fy­ra­barns­pap­pan Se­län­ne till­bring­ar i dag sto­ra de­lar av sin tid i Ka­li­for­ni­en där han i ishoc­keykret­sar är en le­van­de le­gen­dar.

Får an­svar för bac­kar­na

Sa­ku Koivu och Kim­mo Ti­mo­nen har ock­så en råd­gi­var­roll un­der World Cup me­dan Tep­po Num­mí­nen age­rar as­si­ste­ran­de coach med bac­kan­svar in­för den högs­te che­fen Je­re Leh­ti­nen.

Fo­to: AP

Te­e­mu Se­län­ne är råd­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.