”BA­SE­BOLL VAR HANS BÄS­TA ID­ROTT, MEN DET VAR IN­TE

World Cup-bibeln - - Front Page -

­di­rekt att Matthews var någon­ting all­de­les spe­ci­ellt. Han sa, med full över­ty­gel­se, till si­na kol­le­gor i USNTDP att det var en kom­man­de ­et­ta i NHL-draf­ten de ha­de att gö­ra med.

– Jag har job­bat med hund­ra­tals spe­la­re i mi­na da­gar. Det är så­da­na här sa­ker man ba­ra vet. Sät­tet Auston betedde sig bå­de på och ut­an­för isen – det stack ut, sä­ger Gra­na­to.

Re­dan då jäm­för­de han Matthews med ­le­gen­da­ris­ka cent­rar som ­Ste­ve Yzer­man, Joe Sa­kic och da­gens sto­ra fix­stjär­na, Sidney Crosby.

– Han har al­la de där ty­per­na av kva­li­té­er. ­Poj­ken är helt otro­lig. Och re­kord slog han, Auston Matthews. Un­der sin and­ra sä­song i ut­veck­lings­la­get kom han upp i in­te mind­re än 116 poäng på 60 mat­cher, vil­ket är 14 pin­nar fler än vad den ti­di­ga­re ­re­kor­d­in­ne­ha­va­ren Patrick ­Kane mäk­ta­de med – och långt myc­ket bätt­re än Jack Eichels no­te­ring, draft­två­an 2015 som till­hör­de pro­gram­met året in­nan.

Ef­ter su­per­sä­song­en räk­na­de al­la med att Matthews skul­le gå till ett av de sto­ra col­le­gela­gen som för­be­re­del­se in­för NHL, i lik­het med just Eichel bland and­ra. Men ic­ke. Än­nu en gång val­de han att lå­ta sin mag­käns­la sty­ra och be­slu­ta sig för ett helt an­nat al­ter­na­tiv. Ett al­ter­na­tiv som ing­en an­nan NHL-aspi­re­ran­de, nor­da­me­ri­kansk hoc­key­ton­å­ring ens ha­de tänkt tan­ken på ti­di­ga­re.

Auston Matthews spe­la­de i april 2015 U18-VM i Schweiz och det var då han på all­var bör­ja­de över­vä­ga en flytt till Eu­ro­pa. An­led­ning­en? För att kun­na li­ra se­ni­or­hoc­key.

Fick pac­ka spelar­bus­sen

Den då 17-åri­ge Matthews ha­de va­rit så över­läg­sen si­na jämn­å­ri­ga – dels hem­ma i USA, men ock­så som po­äng­kung och mäs­ta­re i U18-VM – att han hell­re vil­le tes­ta­sig mot full­vux­na män sna­ra­re än fju­ni­ga col­le­geung­do­mar.

I Schweiz kom Matthews i god kon­takt med den ka­na­den­sis­ke, ti­di­ga­re Stan­ley Cup-vin­nan­de trä­na­ren Marc Craw­ford, som coacha­de Zürich Lions i den schwei­zis­ka högs­ta­li­gan NLA. Och någ­ra må­na­der se­na­re, ef­ter en ut­dra­gen pro­cess som in­ne­fat­ta­de allt från bud av and­ra in­tres­se­ra­de klub­bar till krång­el kring im­mi­gra­tions­la­gar­na, stod det klart att Matthews skul­le fort­sät­ta sin kar­riär i just ­Zürich.

Han fick dock in­te de­bu­te­ra för­rän ef­ter fyll­da 18 år och där­för äg­na­de Auston förs­ta må­na­den i sitt nya lag – och nya land –

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.